Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning innefattar de strukturer och processer efter vilka företaget sköts. Målet för en god bolagsstyrning är att stärka förtroendet för noterade företag samt att öka dess värde för aktieägarna och säkerställa den finansiella bärkraften.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för Abliva. Genom tydlig bolagsstyrning skall aktieägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna uppfatta att beslut fattas på rationella grunder, vilket leder till bättre beslut och därigenom högre värde på företaget. Kontrollaspekten är också viktig för förtroendet, liksom att det är en självklarhet att NeuroVive följer gällande lagar, handelsplatsens regelverk, Svensk Kod för Bolagsstyrning samt Finansinspektionens regleringar.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstämma

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i Abliva hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma 2020

Ablivas (fd NeuroVive) årsstämma hölls på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00.

Valberedningen inför årsstämman 2020 bestod av följande ledamöter:

 • Kristina Ingvar (ordförande) – utsedd av John Fällström
 • Andreas Inghammar – utsedd av  Rothesay Ltd
 • Michael Vickers – utsedd av Maas Biolab LLC

Valberedningen representerar tillsammans cirka 9,4 procent av rösterna i NeuroVive per den 30 september 2019.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2020 bestod av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman
 • förslag till antalet styrelseledamöter
 • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott 
 • förslag till arvode till revisorer
 • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
 • förslag till val av revisor
 • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag 
 • förslag till arvode till valberedningens ledamöter


Bolagsordning

Styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Ablivas styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Utskott

Revisionsutskott
För att bistå styrelsen i dess övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.

Revisionsutskottet ska bidra till en god finansiell rapportering som upprätthåller marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska Utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa stämmovalda revisorerna.

Revisionsutskottet består av David Bejker (ordförande), Denise Goode och Jan Törnell.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen i löne- och ersättningsfrågor med uppgift att bland annat

• bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;

• följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt

• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsutskottet består av David Laskow-Pooley (ordförande), Denise Goode och Jan Törnell.

Valberedning

Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som erhålls från Euroclear Sweden AB.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter:

 • Kristina Ingvar (ordförande) – utsedd av John Fällström
 • Andreas Inghammar – utsedd av  Rothesay Ltd
 • Michael Vickers – utsedd av Maas Biolab LLC

Revisor

Vid årsstämman 2016 nyvaldes revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB till revisor för bolaget för en period om fyra år. Den auktoriserade revisorn Michael Olsson utsågs till  huvudansvarig revisor vid årsstämman 2019.

Koncernledning

Koncernledningen hanterar inom ramen för av styrelsen givna direktiv för driften av Bolagets verksamhet, framtagande och uppföljning av strategier och budgetar, fördelning av resurser, övervakning av den operativa verksamheten samt förberedelser inför styrelsemöten.

Incitamentsprogram

Abliva har för närvarande inga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar

2016

2015

2014

2013 

2012 

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@abliva.com

+46 (0) 46-275 62 21

 • Pressmeddelanden

  Magnus Persson lämnar styrelsen för Abliva AB för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures 08 Oktober Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) meddelar idag att Magn... Läs mer