Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Aktie- och ägarinformation

Abliva AB är listat på Nasdaq Stockholm och handlas med kortnamnet ABLI (nytt namn fr o m 29 maj 2020).

Aktiekapitalet uppgår till 14 817 006,60 SEK fördelat på 296 340 132 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,05 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Ägarförteckning per den 30 Juni 2020:

Namn Antal aktier Röster och kapital (%)
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension **  26 550 7949,85
Fällström, John 10 000 000 3,71
Danske Bank International S.A.* 5 879 117 2,18
EuroClear Bank S.A/N.V, W8-IMY *** 4 529 188 1,68
Nordnet Pensionförsäkring AB** 4 085 997 1,52
Berger, Gunvald 3 573 944 1,33
Handelsbanken Liv försäkringsaktiebolag 3 285 297 1,22
Källebo, Göran 2 911 651 1,08
Swedbank försäkring AB 2 731 415 1,01
Deniz, David Abraham      2 036 945 0,76
Övriga ägare (ca. 15 000 aktieägare) 204 089 118 75,66
Totalt 269 673 466 100

Källa: EuroClear Sweden AB.

* Förvaltar innehav för Rothesay Ltd.

** Förvaltare, kapitalförsäkring.

***Maas Biolab, LLC (”Maas”) jämte flertalet ägare med hemvist i USA flyttade under sommaren 2012 sina innehav till Etrade Clearing LLC med anledning av förändrade regler rörande amerikanska medborgares utländska placeringar. I NeuroVives av Euroclear förda aktiebok är dessa innehav registrerade i EuroClear Bank S.A/N.V, W8-IMY namn. Maas ägde 3 875 000 aktier i NeuroVive per 30 juni 2020 ochhade vid tidpunkten 45 aktieägare. Maas ägdes till 47,98 % av grundaren Marcus Keep och till 16,66 % av CSO Eskil Elmér.

Utdelning

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Comments are closed.

IR-kontakt

Catharina Johansson

CFO

ir@abliva.com

+46 (0) 46-275 62 21