Emission 2022

Företrädesemission av aktier i Abliva AB

Teckningstid 10 – 27 juni 2022

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod
10 – 27 juni 2022.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 8 juni 2022 är registrerad som aktieägare i Abliva har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i Abliva. För varje aktie i Abliva som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Emmissionsbelopp och omfattning
Företrädesemissionen omfattar högst 146 547 924 nya aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Abliva cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,35 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Utspädning

Antalet aktier kommer, vid full anslutning i erbjudandet, att öka med 146 547 924 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 15,0 procent. Efter Företrädesemissionen uppgår antalet aktier till 1 056 299 165. 

Handel med teckningsrätter
10 – 21 juni 2022.

Handel med BTA
Från och med den 10 juni 2022 fram till registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handelsplats
Nasdaq Stockholm Small Cap.

Dokument

Presentationer

Intervju av BioStock, 1 juni 2022 (på engelska).
Audiocast med telekonferens, 1 juni, 2022 (på engelska).