Abliva AB Delårsrapport januari – september 2021

Validerat effektmått möjliggör start av fas 2/3-studie med KL1333 ⎮ Positiv återkoppling stödjer att ta NV354 vidare till fas 1

Kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser tredje kvartalet (jul- sep 2021)

 • Studien som syftade till att skapa ett effektmått för svår trötthet och utmattning (eng. fatigue) vid primära mitokondriella sjukdomar och som ska användas i fas 2/3-studien med KL1333, slutfördes.
 • Den första toxikologiska långtidsstudien med KL1333 (sex månader) slutfördes.
 • Positiv återkoppling erhölls från läkemedelsverket i Storbritannien (MHRA) på det prekliniska arbetet för NV354.

Finansiell information

Juli-september 2021*

 • Nettoomsättning: 85 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (63) KSEK
 • Resultat före skatt: -34 854 (-10 078) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,09 (-0,03) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 (-0,03) SEK

Januari-september 2021*

 • Nettoomsättning: 103 (105) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (45) KSEK
 • Resultat före skatt: -86 624 (-46 927) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,24 (-0,20) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,24 (-0,20) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.