Primär mitokondriell sjukdom

Primär mitokondriell sjukdom drabbar cellernas energiomsättning. Den kan yttra sig väldigt olika beroende på vilka organ som är påverkade samt antalet dåligt fungerande mitokondrier i varje organ. Historiskt har den beskrivits som kliniska syndrom, men kunskapen om de olika mutationerna som ligger bakom mitokondriell sjukdom har ökat, vilket gjort det enklare att identifiera och behandla dessa patienter. Uppskattningsvis har 125 personer per 1 000 000 primär mitokondriell sjukdom. Den debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom som utvecklingsstörningar, uttalad trötthet och utmattning, muskelsvaghet, hjärtsvikt, och hjärtrytmstörningar, diabetes, rörelsehinder, strokeliknande tillstånd, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet och epileptiska kramper.

Mitokondrier kan beskrivas som cellernas motorer och energiförsörjare. Det är tack vare mitokondrierna som vi får den mängd energi vi behöver för att röra oss, för att växa och för att tänka. Mitokondrierna spelar också en avgörande roll för att skydda kroppens celler vid olika typer av skador

Mitokondriell sjukdom är en allvarlig och försvagande sjukdom

Mitokondriell sjukdom kan uppstå när mitokondrierna inte fungerar korrekt. Sjukdomen orsakas av medfödda genetiska varianter och har en varierande debutålder, även om den ofta debuterar i tidiga barnaår. Ibland uppstår symptomen från bara ett organ, men oftare är flera organ eller organsystem inblandade och kroppsfunktionerna försämras när sjukdomen fortskrider. Typiskt drabbade organ är de med höga energikrav såsom skelettmuskulaturen, hjärta, hjärna och endokrina organ. I rapporten Voice of the patient Report 2019, betonade patienter med mitokondriell sjukdom det stora behovet av nya effektiva behandlingar för att förbättra kroppsfunktioner, stoppa sjukdomsprogression och minska försvagande symtom som har en stor inverkan på det dagliga livet, såsom trötthet och muskelsvaghet.

Vad är mitokondriell sjukdom?

Stort behov av mitokondriella behandlingar

Det finns inga godkända läkemedelsbehandlingar för primär mitokondriell sjukdom, förutom för en ärftlig form av mitokondriell ögonsjukdom, LHON (Lebers Hereditära Optikusneuropati), där Raxone® (idebenon) är godkänd i Europa och Israel. Trots detta framsteg finns det ett enormt återstående otillfredsställt medicinskt behov.

”Tröttheten är nästan omöjlig att beskriva eftersom den inte är av denna värld. Vissa morgnar känns det som om någon har tejpat fast cementblock på mina ögonlock och det är helt omöjligt att hålla dem öppna”.

Ur UMDF:s Voice of the Patient Report 2019

Sjukdomsspektrumen MELAS-MIDD och KSS-CPEO

Sjukdomsspektrumen MELAS (mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes) – MIDD (maternally inherited DNA depletion) och KSS (Kearns-Sayre Syndrome) – CPEO (Chronic Progressive External Ophthalmoplegia Syndrome) orsakas främst av mutationen m.3243A>G i mitokondriens DNA (mtDNA), eller av en förlust (deletion) av en stor del i mtDNA.

Patienter med dessa sjukdomar lider ofta av försvagande symptom såsom kronisk trötthet, muskelsvaghet, dövhet och/eller metabol dysfunktion.

MELAS-MIDD drabbar cirka 35 av 1 000 000 personer och KSS-CPEO drabbar cirka 15 av 1 000 000 personer.

MERRF

MERRF (Myoclonic epilepsy with ragged-red fibers) är en primär mitokondriell sjukdom med symptom som ofrivilliga muskelryckningar, svårigheter att samordna muskelrörelserna samt epilepsi, men sjukdomen kan även påverka många andra funktioner. Muskelvävnaden har vid undersökning i mikroskop karakteristiska förändringar. Sjukdomen orsakas av mutationer i det mitokondriella DNA:t, främst mutationen m.8344A>G.

”Jag blir förkrossad bara av att tänka på hur hans framtid kommer att se ut. Ingen vill förlora sitt barn men ingen ska heller behöva lida så mycket”.

Ur UMDF:s Voice of the Patient Report 2019

Leighs syndrom

Leighs syndrom är en förödande ärftlig primär mitokondriell sjukdom. Den drabbar barn under deras första år i livet och leder till allvarliga funktionshinder som förvärras över tid, eller död. Insjuknandet sker normalt vid ett till två års ålder då första symptomen börjar utvecklas, ofta under en period av sjukdom eller infektion. Efter insjuknandet blir patienterna sämre i episoder och sjukdomen leder många gånger till tidig död. Patienterna når i medeltal en ålder på 2,4 år.

Leigh syndrom kan ses som en allvarlig form av normalt åldrande, som främst påverkar det centrala nervsystemet. Vanligtvis leder sjukdomen till förlust av de flesta av hjärnans funktioner och av andra viktiga organ. Symptom från andra organsystem som kräver mycket energi är vanliga.

I en majoritet av fallen orsakas Leigh syndrom av genetiska mutationer som orsakar brister i mitokondriens andningskomplex I (CI), vilket är avgörande för cellens energiproduktion. Brister i CI är de vanligaste enzymatiska bristerna även i mitokondriella sjukdomar i stort, och står för 50% eller mer av fallen.

Den uppskattade förekomsten av Leigh och Leigh-liknande syndrom är 1 av 11 000 – 34 000 födda.

LHON

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en sjukdom som orsakas av mutationer i det mitokondriella DNA:t som berör delar av mitokondriens andningskomplex I (CI). Detta resulterar i en dysfunktionell energiproduktion i cellerna, vilket leder till en försämring av näthinne-gangliecellerna och förlust av centralseendet. LHON drabbar oftast män mellan 20 och 40 års ålder. Förekomsten av LHON i Europa ligger på 1:30 000–1:50 000.