Aktie- och ägarinformation

Abliva AB är listat på Nasdaq Stockholm och handlas med kortnamnet ABLI.

Aktiekapitalet uppgår till 20 150 339,90 SEK fördelat på 403 006 798 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,05 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Ägarförteckning per den 31 mars 2022:

NamnAntal aktierRöster och kapital (%)
Hadean Capital I AS*41 277 53310,24
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension**24 278 7526,02 
Fällström, John22 001 856 5,46
UBP Client Assets – Sweden20 130 0004,99
Hventures Capital I AB*18 722 4664,65
Liljenberg, Stefan8 348 5342,07 
EuroClear Bank S.A/N.V, W8-IMY (registrerar innehav
för Maas Biolab, LLC och Marcus Keep mfl med hemvist
i USA)***
5 727 7501,42
Nordnet Pensionförsäkring AB**5 667 793 1,41
Swedbank Försäkring**4 974 9631,23
Berger, Gunvald4 907 2771,22
Övriga ägare (ca. 13 000 aktieägare)246 969 87461,29 
Totalt403 006 798100

Källa: EuroClear Sweden AB.

* Fond förvaltad av Hadean Ventures.

** Förvaltare, kapitalförsäkring.

*** Maas Biolab, LLC (”Maas”) jämte ägare med hemvist i USA. Maas ägde 3 875 000 aktier i Abliva per 31 mars 2022 och hade vid tidpunkten 45 aktieägare. Maas ägdes till 49,41 % av grundaren Marcus Keep och till 16,20 % av CSO Eskil Elmér.

Utdelning

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.