Aktie- och ägarinformation

Abliva AB är listat på Nasdaq Stockholm och handlas med kortnamnet ABLI.

Aktiekapitalet uppgår till 52 814 958,25 SEK fördelat på 1 056 299 165 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,05 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Ägarförteckning per den 30 juni 2023:

NamnAntal aktierRöster och kapital (%)
Hadean Ventures237 030 15722,44
Oslo Pensjonsforsikring AS*157 142 85714,88 
IP Group Plc85 714 288 8,11
Avanza Pension36 302 3873,44
MP Pensjon PK*28 571 4282,70
Kistefos AS*28 571 4282,70
Stefan Liljenberg11 814 4701,12 
Nordnet Pension insurance9 312 007 0,88
Gryningskust Holding AB8 475 9730,80
Theodor Jeansson Jr.8 000 0000,76
Övriga ägare (ca. 15 000 aktieägare)445 364 17042,16 
Totalt1 056 299 165100

Källa: Monitor by Modular Finance.

* Förvaltare, kapitalförsäkring.

Utdelning

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.