Bolagsstyrning

Bolagsstyrning innefattar de strukturer och processer efter vilka företaget sköts. Målet för en god bolagsstyrning är att stärka förtroendet för noterade företag samt att öka dess värde för aktieägarna och säkerställa den finansiella bärkraften.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för Abliva. Genom tydlig bolagsstyrning skall aktieägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna uppfatta att beslut fattas på rationella grunder, vilket leder till bättre beslut och därigenom högre värde på företaget. Kontrollaspekten är också viktig för förtroendet, liksom att det är en självklarhet att Abliva följer gällande lagar, handelsplatsens regelverk, Svensk Kod för Bolagsstyrning samt Finansinspektionens regleringar.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstämma

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i Abliva hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Bolagsordning

Styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Ablivas styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Utskott

Revisionsutskott

För att bistå styrelsen i dess övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.

Revisionsutskottet ska bidra till en god finansiell rapportering som upprätthåller marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska Utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa stämmovalda revisorerna.

Revisionsutskottet består av David Bejker (ordförande), Denise Goode och Jan Törnell.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen i löne- och ersättningsfrågor med uppgift att bland annat

• bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;

• följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt

• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsutskottet består av Denise Goode (ordförande), David Laskow-Pooley och Jan Törnell.

Valberedning

Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som erhålls från Euroclear Sweden AB.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:

  • Florian Eckhardt – utsedd av Hadean Ventures 
  • Kristina Ingvar– utsedd av John Fällström 
  • Andreas Inghammar – utsedd av Rothesay Ltd 

Revisor

Vid årsstämman 2016 nyvaldes revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB till revisor för bolaget för en period om fyra år. Den auktoriserade revisorn Michael Olsson utsågs till  huvudansvarig revisor vid årsstämman 2019.

Koncernledning

Koncernledningen hanterar inom ramen för av styrelsen givna direktiv för driften av Bolagets verksamhet, framtagande och uppföljning av strategier och budgetar, fördelning av resurser, övervakning av den operativa verksamheten samt förberedelser inför styrelsemöten.

Incitamentsprogram

Abliva har för närvarande inga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.