Bolagsstyrning

Bolagsstyrning innefattar de strukturer och processer efter vilka företaget sköts. Målet för en god bolagsstyrning är att stärka förtroendet för noterade företag samt att öka dess värde för aktieägarna och säkerställa den finansiella bärkraften.

God bolagsstyrning är ett viktigt mål för Abliva. Genom tydlig bolagsstyrning skall aktieägarna och aktörerna på de finansiella marknaderna uppfatta att beslut fattas på rationella grunder, vilket leder till bättre beslut och därigenom högre värde på företaget. Kontrollaspekten är också viktig för förtroendet, liksom att det är en självklarhet att Abliva följer gällande lagar, handelsplatsens regelverk, Svensk Kod för Bolagsstyrning samt Finansinspektionens regleringar.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstämma

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i Abliva hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Bolagsordning

Styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Ablivas styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Utskott

Revisionsutskott

För att bistå styrelsen i dess övervakande roll över revisionsfrågorna har styrelsen inrättat ett särskilt revisionsutskott.

Revisionsutskottet ska bidra till en god finansiell rapportering som upprätthåller marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska Utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende extern revision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa stämmovalda revisorerna.

Revisionsutskottet består av David Bejker (ordförande), Denise Goode och Jan Törnell.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen i löne- och ersättningsfrågor med uppgift att bland annat

• bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;

• följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt

• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsutskottet består av Denise Goode (ordförande), David Laskow-Pooley och Jan Törnell.

Valberedning

Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som erhålls från Euroclear Sweden AB.

Instruktion för valberedningen
(Antogs på årsstämman 2022)

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen samt till ledamöter i styrelsens olika utskott;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för
valberedningen;
g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information ska lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Ingrid Teigland Akay (ordförande) – utsedd av Hadean Ventures
  • Sam Williams – utsedd av IP Group plc
  • Ryan El Housseini – utsedd av OPF (Oslo Pensionsfond)

Revisor

Ernst & Young AB med Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

Koncernledning

Koncernledningen hanterar inom ramen för av styrelsen givna direktiv för driften av Bolagets verksamhet, framtagande och uppföljning av strategier och budgetar, fördelning av resurser, övervakning av den operativa verksamheten samt förberedelser inför styrelsemöten.

Incitamentsprogram

Abliva AB har två personaloptionsprogram samt två teckningsoptionsprogram.

Personaloptionsprogram

Personaloptionsprogram 2021/2025 samt 2023/2027 riktar sig till Bolagets verkställande direktör med en löptid på vardera fyra år och utlöper år 2025 respektive 2027. Varje option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Abliva AB i samband med att optionen utnyttjas. Lösenpriset i personaloptionsprogram 2021/2025 är 0,725 SEK och totalt antal optioner uppgår till 4 600 000. Lösenpriset i personaloptionsprogram 2023/2027 är 0,27 SEK och totalt antal optioner uppgår till 1 750 000.

Personaloptionsprogrammet intjänas i enlighet med förutbestämda villkor. En förutsättning för tilldelning av optioner är att deltagaren är fortsatt aktiv inom koncernen på respektive intjäningsdag. Om deltagaren upphör att vara anställd före en intjäningsdag, får redan intjänande personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande, men vidare intjäning sker inte. Innehavaren kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från den 3 juni 2024 till den 31 december 2025 i personaloptionprogram 2021/2025 samt under perioden från den 1 juni 2026 till den 31 december 2027 i personaloptionsprogram 2023/2027 i enlighet med villkoren för personaloptionerna. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.

Teckningsoptionsprogram

Teckningsoptionsprogram 2023/2027 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget

För närvarande har totalt 8 777 850 teckningsoptioner tilldelats under programmet. Teckningsoptionsprogram 2023/2027 kan utnyttjas mellan 1 juni 2027 och 31 december 2027, där varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,67 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black&Scholes värderingsmodell.

Teckningsoptionsprogram till vissa styrelseledamöter 2023/2027 

Teckningsoptionsprogram till vissa styrelseledamöter 2023/2027 är avsett för styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode och Jan Törnell. Totalt antal teckningsoptioner uppgår till 4 500 000. Programmet kan utnyttjas mellan 1 juni 2027 och 31 december 2027, där varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,5767 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för tilldelningen värderats till marknadsvärde enligt Black&Scholes värderingsmodell.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga incitamentsprogram uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,55 procent vid full utspädning. Utspädningseffekterna har beräknats som antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga aktier och röster jämte antalet tillkommande aktier och röster. Utspädningen förväntas endast ha en marginell effekt på Bolagets nyckeltal ”Vinst (förlust) per aktie”.