Aktuell bolagsstämma

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Abliva AB (publ), org.nr 556595-6538, (”Bolaget” eller ”Abliva”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2024, och
• anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 17 maj 2024 per e-post till anmalan@abliva.com eller skriftligen till Abliva AB, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, bör uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 15 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Övriga dokument