Bolagsstämma

Årsstämma i Abliva AB (publ) kommer att hållas på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund, torsdagen den 22 april 2021 kl. 16.00.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 11 mars 2021. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@abliva.com, eller med vanlig post på adress: Abliva AB, Att: David Laskow-Pooley, Medicon Village, 223 81 Lund. 

Vid årsstämman den 20 maj 2020 beslutades att Ablivas valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september 2020. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.  Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:

 • Florian Eckhardt (ordförande) – utsedd av Hadean Ventures 
 • Kristina Ingvar– utsedd av John Fällström 
 • Andreas Inghammar – utsedd av Rothesay Ltd 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 14,35 procent av rösterna i Abliva per den 30 september 2020.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2021 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman 
 • förslag till antalet styrelseledamöter 
 • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott  
 • förslag till arvode till revisorer 
 • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
 • förslag till val av revisor 
 • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen 
 • förslag till arvode till valberedningens ledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@abliva.com, eller med vanlig post på adress: Abliva AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2021.