Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Abliva AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Dokument:

Viktig information med anledning av COVID-19
Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som genom poströstning önskar delta i bolagsstämman ska:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021, och
• anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget, genom Computershare AB, tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt ovan och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Abliva AB:s extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID via nedan länk

eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare poströster genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgänglig ovan.


Årsstämma 2021

Årsstämma i Abliva AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 20 maj 2021.

Dokument:

Viktig information med anledning av COVID-19
Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 20 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som genom poströstning önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021, och
 • anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget, genom Computershare AB, tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.abliva.com senast torsdagen den 29 april 2021 och kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon 0771-24 64 00. Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, att: ”Abliva AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm och måste vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom signering med BankID enligt instruktioner på bolagets hemsida, www.abliva.com, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och hålls även tillgängligt på bolagets hemsida, www.abliva.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolaget och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Abliva AB (publ), Att: Catharina Johansson, Medicon Village, 223 81 Lund eller via e-post till: anmalan@abliva.com senast måndagen den 10 maj 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.abliva.com senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, 223 81 Lund och på bolagets hemsida www.abliva.com senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Valberedning
Vid årsstämman den 20 maj 2020 beslutades att Ablivas valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september 2020. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.  Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:

 • Florian Eckhardt (ordförande) – utsedd av Hadean Ventures 
 • Kristina Ingvar – utsedd av John Fällström 
 • Andreas Inghammar – utsedd av Rothesay Ltd 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 14,35 procent av rösterna i Abliva per den 30 september 2020.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2021 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman 
 • förslag till antalet styrelseledamöter 
 • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott  
 • förslag till arvode till revisorer 
 • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
 • förslag till val av revisor 
 • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen 
 • förslag till arvode till valberedningens ledamöter