Aktuell bolagsstämma

Årsstämma 2024

Årsstämma i Abliva AB (publ) kommer att hållas på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund, torsdagen den 23 maj 2024 kl. 13.00.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 28 mars 2024. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@abliva.com eller med vanlig post på adress: Abliva AB, Att: David Laskow-Pooley, Medicon Village, 223 81 Lund. 

Vid årsstämman den 5 maj 2023 beslutades att Ablivas valberedning skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som bolaget erhållit från Euroclear Sweden AB per den 30 juni 2023. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

 • Ingrid Teigland Akay (ordförande) – utsedd av Hadean Ventures
 • Sam Williams – utsedd av IP Group plc
 • Ryan El Housseini – utsedd av OPF (Oslo Pensionsfond)

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2024 består av att förbereda förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman för beslut:

 • förslag till ordförande vid årsstämman 
 • förslag till antalet styrelseledamöter 
 • förslag till arvode till styrelseledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens olika utskott  
 • förslag till arvode till revisorer 
 • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter 
 • förslag till val av revisor 
 • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen 
 • förslag till arvode till valberedningens ledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovanstående frågor kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedningen@abliva.com eller med vanlig post på adress: Abliva AB, Att: Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 16 februari 2024.