Vår styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Ablivas styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

David Laskow-Pooley

Styrelseordförande (2017 – invald 2016)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Pharmafor Ltd. och LREsystem Ltd. Styrelseordförande i OSPT Ltd. (Storbritannien). QP i HMR Ltd. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Marker Therapeutics Inc. (USA).

Aktieinnehav i Abliva: 2 295 828.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

David Bejker

Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Disruptive Pharma Holding AB och Amylonix AB, verkställande direktör i Affibody Medical AB samt verkställande direktör och styrelseledamot i Affibody AB. Styrelsesuppleant i Abliva Incentive AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i LIDDS AB.

Innehav i Abliva: 269 005 aktier samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:4.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Roger Franklin

Styrelseledamot (2020)

Född: 1979

Utbildning: M.Biokemi (1:a klass), Molekylär och cellulär biokemi, vid University of Oxford (UK), PhD, MRC Laboratory of Molecular Biology vid University of Cambridge (UK).

Andra pågående uppdrag: Partner i Hadean Ventures. Styrelseledamot i Gesynta Pharma AB, Crosslanes Holding AB, TargED Biopharmaceuticals B.V. (Nederländerna) och Complement Therapeutics GmbH (Tyskland). Styrelsesuppleant i HVentures AB, HVentures Capital I AB och HVentures Capital II AB. Styrelseobservatör i Step Pharma SAS (Frankrike), Contineum Therapeutics Inc. (USA).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Saga Diagnostics AB. Styrelseobservatör i Emergence Therapeutics AG (Tyskland) och Cardior Pharmaceuticals GmbH (Tyskland).

Aktieinnehav i Abliva: 237 030 157 aktier (ägs av juridiska personer närstående till ledamoten).

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Denise Goode

Styrelseledamot (2018)

Född: 1958

Utbildning: Auktoriserad revisor (treårigt program vid Institute of Chartered Accountants in England and Wales) samt B.Sc. Zoology vid The University of Manchester (UK).

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för QED Life Sciences Limited, styrelseledamot i Alligator Bioscience samt VP Business Development i AnaMar AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Dechra Pharmaceuticals PLC (UK).

Innehav i Abliva: 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:4.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jan Törnell

Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Innoext AB. Styrelseorförande i Glactone Pharma AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseorförande i LIDDS AB och Isofol Medical AB. Styrelseledamot i Hammars Bryggförening, Diaprost AB och Stayble Therapeutics AB. Styrelsesuppleant i LIDDS Pharma AB. Partner i P.U.L.S. AB.

Innehav i Abliva: 62 492 aktier samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2027:4.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.