Vår styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Ablivas styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

David Laskow-Pooley

Styrelseordförande (2017 – invald 2016)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Marker Therapeutics Inc. (USA), Pharmafor Ltd. och LREsystem Ltd. Styrelseordförande i OSPT Ltd. (Storbritannien).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: QP i HMR Ltd. 

Aktieinnehav i Abliva: 45 828.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

David Bejker

Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i LIDDS AB och Amylonix AB samt verkställande direktör i Affibody Medical AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav i Abliva: 136 360.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Roger Franklin

Styrelseledamot (2020)

Född: 1979

Utbildning: M.Biokemi (1:a klass), Molekylär och cellulär biokemi, vid University of Oxford (UK), PhD, MRC Laboratory of Molecular Biology vid University of Cambridge (UK).

Andra pågående uppdrag: Partner i Hadean Ventures. Styrelseledamot i Gesynta Pharma AB, Crosslanes Holding AB och TargED Biopharmaceuticals B.V. Styrelsesuppleant i HVentures AB, HVentures Capital I AB och HVentures Capital II AB. Styrelseobservatör i Step Pharma SAS, Pipeline Therapeutics Inc, Emergence Therapeutics AG och Cardior Pharmaceuticals GmbH.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Saga Diagnostics AB.

Aktieinnehav i Abliva: 237 030 157 aktier (ägs av juridiska personer närstående till ledamoten).

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Denise Goode

Styrelseledamot (2018)

Född: 1958

Utbildning: Auktoriserad revisor (treårigt program vid Institute of Chartered Accountants in England and Wales) samt B.Sc. Zoology vid The University of Manchester (UK).

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD för QED Life Sciences Limited, styrelseledamot i Alligator Bioscience samt VP Business Development i AnaMar AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Dechra Pharmaceuticals PLC och OBN Ltd. (UK).

Aktieinnehav i Abliva: 

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jan Törnell

Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Innoext AB. Styrelseorförande i LIDDS AB, Isofol Medical AB och Glactone Pharma AB. Styrelsesuppleant i LIDDS Pharma AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Hammars Bryggförening, Diaprost AB och Stayble Therapeutics AB. Verkställande direktör i Oncorena AB. Partner i P.U.L.S. AB.

Aktieinnehav i Abliva: 62 492.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.