Abliva offentliggör prospekt med anledning av fullt garanterad företrädesemission och upptagande till handel av nyemitterade aktier

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, RYSSLAND, BELARUS, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i Abliva AB (”Nasdaq Stockholm: ABLI”) (”Abliva” eller ”Bolaget”) har, med anledning av nyemissionerna som offentliggjordes den 31 maj 2022, samt konvertering av Bolagets konvertibellån 2021/2022 till aktier, upprättat ett sekundäremissionsprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har idag, den 8 juni 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet avser både upptagande till handel av nya aktier i Bolaget till följd av den riktade emissionen och konvertering av Bolagets konvertibellån 2021/2022 till aktier som kommunicerades den 31 maj 2022 samt inbjudan till teckning av aktier till följd av den företrädesemission som offentliggjordes i samma pressmeddelande som den riktade emissionen den 31 maj 2022. Prospektet, innehållande fullständiga villkor, anvisningar samt anmälningssedlar för Företrädesemissionen finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.abliva.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Abliva erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 8 juni 2022
  • Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier
  • Teckningskursen är 0,35 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 10 – 21 juni 2022
  • Teckningsperioden löper under perioden 10 – 27 juni 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom garantiåtaganden från externa parter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 51,3 MSEK före emissionskostnader. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen är finansiella rådgivare till Abliva och Cirio Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Abliva i samband med emissionerna. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med emissionerna. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen.