Aktieförsäljning utanför marknaden efter genomförda aktieinbyten

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, meddelar att en insynsregistrerad person har genomfört en mindre aktieförsäljning efter genomförda aktieinbyten från Maas Biolab LLC.

Genom det aktieinbytesprogram som en av NeuroVives storägare Maas Biolab, LLC har genomfört till sina ägare mellan 2009 och 2014 och via utspädning har Maas Biolab, LLCs ägande i NeuroVive minskat från 66.65% till nuvarande 13.32% av aktier och röster. Aktieinbytesprogrammet har inneburit att enskilda privata investerare, främst svenska, som under lång tid indirekt har stöttat och följt bolagets utveckling bytt in ägande i Maas Biolab, LLC till ett direkt ägande av aktier i NeuroVive. Det har också inneburit att Maas Biolab, LLCs dominerande ägarställning minskat, vilket var viktigt inför noteringen på NASDAQ OMX Small Cap i april 2013 samt en fördel för handeln i aktien. Under tiden för inbytesprogrammet ökade antalet aktieägare från knappt 600 till över 5000 st.

Ett antal personer i ledande ställning i NeuroVive har deltagit i aktieinbytesprogrammet. I syfte att bland annat täcka uppkommen skatt för de tre aktieinbyten som har genomförts efter 2010 (då försäljning genomfördes efter ett större aktieinbyte) har NeuroVives forskningschef Eskil Elmér utanför marknaden avyttrat 85 000 aktier i NeuroVive. Försäljningen har varit planerad sedan juni 2014 men inte genomförts pga insynsrestriktioner, och motsvarar en förändring av mindre än 7.3% procent av hans sammanlagda (direkt och via närstående) ägande i bolaget. Försäljningen har riktats till en större investerare. Förändring av innehavet kommer att redovisas på sedvanligt sätt.

Försäljningen genomfördes den 26 maj 2015 och rådgivare i transaktionen är Sedermera Fondkommission.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även utveckling av läkemedelssubstanser för hjärncellsskada vid stroke samt för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se.
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller operativ chef Jan Nilsson.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2015, kl 15.00 CET.

Attachments

Release