Företrädesemissionen i NeuroVive fulltecknad

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som godkändes av extra bolagsstämma den 31 mars 2016. Företrädesemissionen har tecknats till 100,4 procent och tillför bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner kronor. Nyemissionen var till 75 procent garanterad genom garantiförbindelser. Teckningsgraden innebär att garantierna inte behöver tas i anspråk.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. 

Företrädesemissionen tecknades till 63,9 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande 36,6 procent, utan stöd av uniträtter. Den totala teckningsgraden motsvarande 100,4 procent medför att utställda emissionsgarantier inte behöver tas i anspråk. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner kronor.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen som visar att det finns stor tilltro till bolagets verksamhet. Det har varit fantastiskt givande att under emissionsperioden få träffa både befintliga och potentiella aktieägare, och jag vill hälsa nya ägare varmt välkomna samt tacka alla som deltagit i nyemissionen för visat förtroende, säger Erik Kinnman, vd för NeuroVive.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 14 april 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare som tilldelats units. Tilldelade units ska betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Aktiekapital och antal aktier
Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med 899 248 kronor genom nyemission av 17 984 960 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Nyemissionen innebär vidare att bolaget emitterar 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 berättigande till teckning av totalt 2 248 120 aktier i bolaget, och 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 berättigande till teckning av totalt 2 248 120 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med totalt 224 812 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2016/2017:1 och serie 2016/2017:2.

Handel med BTU
Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NVP BTU fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 18 maj 2016, och kommer därefter att ersättas av aktier och teckningsoptioner. I samband med detta kommer de nya aktierna och teckningsoptionerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

Villkor för teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 kan äga rum under perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28 februari 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen och Laika Consulting ansvarade för IR och marknadsföring.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 10 maj 2016, kl 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Attachments

Release