Forskning om NeuroVives energireglerare prisbelönt vid internationell forskningskonferens

NeuroVive, ett ledande företag inom mitokondriell medicin, deltog vid den internationella forskningskonferensen Mitochondrial Medicine 2014 som ägde rum i Pittsburgh, USA den 4-7 juni. Ett konferensbidrag med vetenskapliga data som ligger till grund för utvecklingen av företagets energireglerare (NVP015) blev utvalt som muntlig presentation och vann andra pris i konkurrens med över 120 deltagande bidrag.

– Intresset för NeuroVives nya läkemedelssubstanser var stort vid konferensen, och det finns ännu ingen etablerad behandling för sjukdomar som orsakas av störningar i mitokondriernas energiproduktion. Sammantaget bekräftar det att vi är rätt ute med vår satsning på att driva denna nya klass av läkemedel genom djurförsök, toxikologi och kliniska prövningar, säger Jan Nilsson, vice VD för NeuroVive.

– Det är fantastiskt att kunna gå från akademisk idé till resultat på det sätt som vi har gjort med energireglerarna. Samarbetet med kemisterna på Selcia/Mitopharm Ltd och den akademiska enheten Mitokondriell medicin vid Lunds universitet har varit avgörande för den effektiva utvecklingen av dessa nya läkemedelssubstanser. Forskaren Johannes Ehinger lyckades verkligen med att förmedla våra fynd i sin presentation vid konferensen, säger Eskil Elmér, NeuroVives forskningschef.

NeuroVives energireglerare
Mitokondrier kan förenklat beskrivas som cellernas energifabrik. Sjukdomar och tillstånd som drabbar mitokondriernas funktion kan ge skador i hjärtat och hjärnan och andra organ i kroppen med stort energibehov. En central komponent för energiproduktionen i mitokondrier är komplex I. Denna första del i respirationskedjan är oftast drabbad vid medfödda störningar i energiproduktionen, vid olika sjukdomstillstånd och är också känsligt för läkemedelsbiverkan. Ett näringsämne som kan gå förbi komplex I i respirationskedjan och upprätthålla energiproduktion är bärnstenssyra (succinat). Bärnstenssyra kan dock normalt inte passera cellväggen på egen hand. Forskare knutna till NeuroVive har tillsammans med Selcia/Mitopharm Ltd löst detta problem genom att kemiskt förändra bärnstenssyra på olika sätt med resultatet att substansen kan ta sig in genom cellväggen och därefter frigöras och användas i mitokondriernas energiproduktion. Effekten samt eventuella biverkningar av de nya läkemedelssubstanserna måste undersökas i tester på djur innan de kan prövas på människa. En av substanserna har nu formulerats för djurförsök och den första större valideringsstudien kommer att genomföras under 2014.

UMDFs årliga symposium
United Mitochondrial Disease Foundation (UMDF) är en amerikansk ideell organisation som stödjer forskning och utbildning för diagnosticering och behandling av mitokondriella sjukdomar. UMDF grundades 1996 och har samlat in nära 11 miljoner dollar till forskning inom mitokondriell medicin. UMDFs årliga symposium samlar varje år nära 600 deltagare, inklusive ledande forskare och läkare inom mitokondriell medicin. Symposiet består både av en vetenskaplig konferens och möten för patienter och patientorganisationer. Årets symposium (Mitochondrial Medicine 2014) var förlagt till Pittsburgh och genomfördes den 4-7 juni.

Vid årets konferens bidrog NeuroVive till tre konferensbidrag som behandlade vetenskapliga data om energireglerarnas effekter på mänskliga celler, deras effekt på läkemedelsbiverkan av diabetesmedicinen Metformin samt den djurmodell som har utvecklats för validering av de nya läkemedelssubstansernas effekt vid mitokondriell sjukdom. Mer information om UMDF och UMDF symposium finns på www.umdf.org

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktuell status för NeuroVives produkter

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i en klinisk fas III-studie. Den sista deltagaren av totalt 972 patienter rekryterades 16 februari 2014. Resultat från studien förväntas kunna presenteras under 2015 efter genomförd ettårsuppföljning av samtliga patienter samt sammanställning av studiedata.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en klinisk fas IIa-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien fokuserar på säkerhet och farmakokinetik och 5 av planerade 20 patienter har inkluderats. Design- och planeringsarbetet inför en fas III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU. Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller marknadstillstånd.

NVP018
De nyförvärvade cyklofilinhämmare tillhör en familj av molekyler med beteckningen Sangamides och är baserade på en ny och unik kemisk plattform av så kallade polyketider. NVP018 är NeuroVives primära läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling och har utvecklats för behandling av hepatit B/C. Produkten uppvisar kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för närvarande NVP018:s potential även för andra virala indikationer.

NVP019
NVP019 är baserad på samma aktiva substans som NV018 och utvecklas som nästa generations cyklofilinhämmare för akuta hjärt- och nervcellsskador, men även för andra akuta hjärttillstånd och akuta tillstånd där ett allmänt skydd av vitala organ är centralt i sjukdomsprocessen. En intravenös beredningsform kommer att utvärderas för dessa ändamål i samarbete med externa parter såsom Hospices Civils de Lyon inom ramen för det så kallade OPeRA-programmet.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive finns på www.neurovive.se/index.php/2014-04-22-13-18-31/forskning-och-utveckling

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2014, kl. 08.30.

Attachments

Release