Kallelse till extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org.nr 556595-6538 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 mars 2016 kl. 10.00 på Grand Hotel Lund, Bantorget 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 9.30.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 mars 2016, och
  • dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 23 mars 2016 skriftligen till NeuroVive Pharmaceutical AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-275 62 20, per fax 046-888 83 48 eller per e-post info@neurovive.com.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 23 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.neurovive.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 31 473 685. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt b) nedan behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 591 000 kronor och högst 2 364 000 kronor till lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget får bolagsordningens § 4 följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 11 820 000 och högst 47 280 000 till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget får bolagsordningens § 5 följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken.”

b) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 28 februari 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 899 248 kronor genom nyemission av högst 17 984 960 aktier.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 28 februari 2016, att emittera högst 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 berättigande till teckning av totalt 2 248 120 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 112 406 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2016/2017:1, och att emittera högst 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 berättigande till teckning av totalt 2 248 120 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 112 406 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2016/2017:2.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. Units (”Emissionen”). Emissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

Rätt att teckna Units i Emissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Fjorton (14) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av åtta (8) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2. En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen per Unit är 42 kronor, motsvarande en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

För det fall inte samtliga Units tecknas med Uniträtter, dvs. företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat i Emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning kunna ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara fredagen den 8 april 2016.

Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 april 2016 till och med den 2 maj 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning dels tiden för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 och serie 2016/2017:2 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara 6,50 kronor.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 kan äga rum under perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28 februari 2017.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt a)-b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund samt på Bolagets webbsida www.neurovive.se senast från och med den 10 mars 2016, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Cyklosporin utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:

Christine Tadgell, Tel: 046-275 62 21 respektive  ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48

info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl. 08.40 CET

Attachments

Release