NeuroVive: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Lyckad företrädesemission och sista patienten behandlad i fas III studie för CicloMulsion®

Första kvartalet (2014-01-01 – 2014-03-31)

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 43 (704) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -9 877 (-4 739) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,24) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,39 (-0,24) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under 2014

Första kvartalet

  • Den 31 januari meddelade NeuroVive marknaden att företrädesemissionen i NeuroVive övertecknades med 270 procent. Samtidigt kommunicerades styrelsens beslut att till fullo utnyttja överteckningsoptionen. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 75,8 MSEK och överteckningsoptionen tillförde 10,0 MSEK. Sammanlagt tillfördes NeuroVive därmed cirka 85,8 MSEK före emissionskostnader.
  • I februari behandlades sista patienten i europeisk fas III-studie med CicloMulsion®.
  • NeuroVives dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd med säte i Hong Kong har tecknat ett samarbetsavtal med Yuanta Securities Co., Ltd. Avtalet är ett första steg i en process med målsättningen att notera NeuroVives dotterbolag på börsen i Taiwan.
  • NeuroVives antivirala prekliniska program med NVP018 har genererat data som visar att NVP018 har potential att bli ett behandlingsalternativ eller som tillägg till nuvarande läkemedel för behandling av kronisk hepatit B-infektion. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • NeuroVive presenterade den 17 april bolagets arbete inom energireglering på cellnivå. Projektet benämns internt som NVP015 ”The Amber Project”. En omfattande patentansökan avseende substanserna och deras potentiella användningsområden publicerades i den internationella patentorganisationen WIPOs databas den 10 april. 

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014, kl. 13.00.

Attachments

Release