NeuroVive: Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-09-30

Viktig utlicensieringsaffär och ökat fokus på kärnverksamheten

Tredje kvartalet (2014-07-01 – 2014-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 7 152 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 2 (201) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -3 761 (-6 751) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -0,18 (-0,33) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,18 (-0,33) SEK.

Årets första nio månader (2014-01-01 – 2014-09-30)
Nettoomsättningen uppgick till 7 152 (5 335) KSEK och övriga rörelseintäkter till 1 173 (1 586) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -27 328 (-12 957) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -1,07 (-0,72) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,07 (-0,72) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014
NeuroVive tecknade ett globalt utlicensieringsavtal med det amerikanska bioteknikbolaget OnCore Biopharma för vidareutveckling och kommersialisering av NeuroVives läkemedelskandidat NVP018 inom oral behandling av kronisk hepatit B-infektion (HBV). Licensavtalet ger OnCore exklusiv global rätt att utveckla orala formuleringar av NVP018 för behandling av kronisk hepatit B-infektion. Avtalet kan ge NeuroVive 150 miljoner USD (motsvarande 1 miljard SEK) i villkorade utbetalningar och dessutom royalty vid framtida läkemedelsförsäljning.

De utbetalningar som omfattas av licensavtalet är villkorade av att osäkra framtida händelser inträffar.  Det innebär att om dessa händelser inte inträffar, exempelvis på grund av att produkten uppvisar bristande effektivitet eller säkerhet, kommer de utbetalningar som är hänförliga till dessa händelser ej att betalas ut. I övrigt avseende avtalet och risker kopplade till detta, hänvisas till pressmeddelanden från 9:e respektive 11:e september vilka finns publicerade på bolagets hemsida.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2014, kl. 08.30.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap med förkortningen NVP. Aktien handlas även på OTC marknaden i USA med kortnamnet NEVPF:US. 

Attachments

Release