NeuroVive: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Ett kvartal präglat av kapitalanskaffning

Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 49 (43) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -14 271 (-9 877) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,50 (-0,39) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,50 (-0,39) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Första kvartalet

  • Det nyetablerade dotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc., erhöll den 11 februari finansiering om drygt 3 miljoner USD inför potentiell notering i Taiwan.

  • Den 20 februari genomförde NeuroVive en riktad riktade nyemission, vilket tillförde Bolaget 60 MSEK efter emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • NeuroVive meddelade den 17 april att bolagets utvecklingsprojekt NVP014 inom behandling av ischemisk stroke går in i en ny fas tillsammans med den engelska samarbetspartnern Isomerase Therapeutics.

  • I april etablerade NeuroVive ett dotterbolag i Lyon, Frankrike. Etableringen är ett led i en breddning av det pågående samarbetet med Hospices Civils de Lyon (HCL) och professor Michel Ovize (OPeRa-programmet) till att även inkludera läkemedelsutveckling för strokebehandling.

  • Den 21 april meddelade NeuroVive att den externa säkerhetskommittén har godkänt behandlingens säkerhet efter 10 av 20 behandlade patienter i den pågående kliniska fas IIa-studien för traumatisk hjärnskada med bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT®. Studien fortlöper därmed som planerat med nästa doseringsgrupp.

  • Den första patienten har inkluderats i en klinisk fas II-studie för skydd mot akut njurskada med bolagets läkemedelskandidat CicloMulsion® vilket meddelades den 27 april.

  • En av NeuroVives samarbetspartners, professor Michel Ovize vid Hospices Civils de Lyon (HCL), har publicerat resultat från en klinisk fas II-studie som indikerar att cyklosporin-A kan motverka hjärnskada i en viss typ av strokepatienter som erhållit blodproppslösande behandling (trombolys) för hotande omfattande hjärninfarkt.

  • NeuroVive genomförde den 8 maj en riktad nyemission, vilket tillförde Bolaget 70 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen riktade sig till institutionella amerikanska investerare som ett led i att stärka bolagets ägarbild i USA.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2015, kl. 8.30.

Attachments

Release