NeuroVive: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Fullt fokus på forskning och utveckling

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (7 152) KSEK och övriga rörelseintäkter till 74 (2) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -53 948 (-3 761) KSEK. (För ytterligare information se sidan 6.)
 • Utrangering av aktiverade utgifter avseende CIRCUS-studien ingår med 28 135 (0) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,75 (-0,18) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,75 (-0,18) SEK.

Årets första nio månader (2015-01-01 – 2015-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 502 (7 152) KSEK och övriga rörelseintäkter till 499 (1 173) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -83 435 (-27 328) KSEK. (För ytterligare information se sidan 6.)
 • Utrangering av aktiverade utgifter avseende CIRCUS-studien ingår med 28 135 (0) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -2,78 (-1,07) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -2,78 (-1,07) SEK.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

 • NeuroVive ändrar inriktning för CicloMulsion® och avslutar läkemedelsforskningen mot akut hjärtinfarkt som en konsekvens av att den prövarinitierade fas III CIRCUS-studien med CicloMulsion® inte visade någon terapeutisk effekt på STEMI-patienter som behandlats med PCI (ballongsprängning).
   
 • VD Mikael Brönnegård lämnade bolaget och Jan Nilsson kommer att leda bolaget som tillförordnad VD till dess att styrelsen utser en ny VD. Rekryteringsprocessen har inletts. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • NeuroVive siktar på att hitta en väg framåt för bolagets antivirala utveckling efter att Arbutus Biopharma, tidigare OnCore Biopharma, beslutat att avsluta utvecklingen av OCB-030 (NVP018) så att bolaget kan fokusera sina resurser på andra substanser med direkta verkningsmekanismer för hepatit B.
  NeuroVive anser fortfarande att substansen har framtida potential baserat på oberoende forskning som stödjer dess verkan som ett antiviralt medel.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015, kl. 08.30. 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ),
läkemedelsföretaget inom mitokondriell medicin, är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap med förkortningen NVP. Aktien handlas även på OTC-marknaden i USA med kortnamnet NEVPF.