NeuroVive: Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

Full fart framåt

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 46 (49) KSEK.
Resultat före skatt uppgick till -10 916 (-14 271) KSEK.
Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,50) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,34 (-0,50) SEK.

 * Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

  • Styrelsen beslutade om en nyemission om cirka 94,4 MSEK av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • NeuroVive förvärvade ca 5% av aktierna i det brittiska bolaget Isomerase Therapeutics (Isomerase) med målsättning att stärka samarbetet och accelerera NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram.
  • NeuroVive ingick ett forskningssamarbete med University of Pennsylvania för att stärka NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram inom traumatisk hjärnskada (TBI).
  • NeuroVive meddelade att CiPRICS-studien passerat säkerhetsutvärdering efter 100 inkluderade patienter.
  • Erik Kinnman utsågs till ny VD för NeuroVive.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Företrädesemissionen fulltecknades. NeuroVive slutförde företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som godkändes av extra bolagsstämma den 31 mars 2016. Företrädesemissionen har tecknats till 100,4 procent och tillför bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner kronor. Nyemissionen var till 75 procent garanterad genom garantiförbindelser. Teckningsgraden innebär att garantierna inte behövde tas i anspråk.
  • Den första studien av tre i det prekliniska programmet för traumatisk hjärnskada (TBI) som genomförs i samarbete med University of Pennsylvania inleddes.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad PDF

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 31 maj 2016, kl 08.30 CET.

Attachments

Release