NeuroVive erhåller forskningsanslag från Vinnova för utveckling av projektet NVP015 för genetisk mitokondriell sjukdom

Lund den 1 juni 2017 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) tillkännager idag att bolaget erhåller nära 1 miljon kronor i anslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av en ny behandling för genetisk mitokondriell sjukdom.

NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-utlysning 2017 för att vidareutveckla det prekliniska spjutspetsprojektet NVP015. NVP015 har som mål att utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter med mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion, ett område med betydande medicinskt behov. Anslaget från Vinnova möjliggör för NeuroVive att intensifiera utvecklingen av NVP015-projektet med målet att välja en läkemedelskandidat innan årets slut. Utvecklingen sker i samarbete med akademiska partners i den absoluta framkanten inom mitokondriell medicinsk forskning, såsom Dr. Marni Falks forskargrupp på Children’s Hospital of Philadelphia, USA och Lunds universitet i Sverige.

”Projektet NVP015 har som mål att avsevärt förbättra livet för de patienter, vanligtvis barn, som lider av denna typ av mitokondriell sjukdom. Anslaget är viktigt för att kunna driva projektet effektivt framåt och en kvalitetsstämpel för vårt program, ” sade Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive.

Projekt som väljs ut för finansiering i den här utlysningen, eller i någon tidigare Swelife-utlysning kommer att bjudas in att ansöka om bidrag i en uppföljande utlysning. I den utlysningen kan bidrag ges för upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna för projektet (dock max 5 miljoner kronor per projekt under maximalt 2 år).  

Om Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter inom hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Målet är att stärka life science-sektorn i Sverige och förbättra folkhälsan.

Om NVP015

En vanlig orsak till mitokondriell sjukdom är komplex I-dysfunktion, dvs att energiomsättningen i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling inte fungerar normalt. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVives forskningschef Eskil Elmér och hans medarbetare som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är ett inaktivt läkemedel som aktiveras först när det kommer in i kroppen genom att dess kemiska struktur förändras. Resultat från NVP015-projektet publicerades i augusti 2016 i den väl ansedda tidskriften Nature Communications.1)

Om genetiska mitokondriella sjukdomar

Genetiska mitokondriella sjukdomar är medfödda ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom beroende på vilka organ som är drabbade och hur symptomen yttrar sig. Uppskattningsvis 12 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår. En läkemedelskandidat från projektet NVP015 kan erhålla så kallad särläkemedelsstatus i USA och Europa inför den kliniska utvecklingen, vilket möjliggör en snabbare och mindre kostsam väg till marknaden, samt ett högre pris.

Marknaden för särläkemedel uppgick 2016 till 114 miljarder dollar och den genomsnittliga årliga kostnaden för behandling av en enda patient uppskattades samma år till 140 443 dollar (cirka 1,3 miljoner svenska kronor).2)

1) Ehinger JK et al. (2016) Nat. Commun.7:12317
2) Evaluate Pharma Orphan Drug Report 2017

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion.

NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt på väg in i klinisk fas I (KL1333). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:
Cecilia Hofvander, NeuroVive, tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017, kl.13.00.