NeuroVive föreslår en företrädesemission om 74 MSEK samt accelererar den kliniska utvecklingen av KL1333

Lund den 19 februari 2020 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelade idag att styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) för att tillse att Bolaget har finansiella resurser för de prioriterade projekten inom primära mitokondriella sjukdomar (PMD), främst vad gäller den fortsatta kliniska utvecklingen av KL1333.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 17 mars 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 90 procent av emissionen och vid full teckning tillförs Bolaget cirka 74 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av Företrädesemissionen senarelägger NeuroVive årsstämman till den 20 maj 2020.

Kapitaltillskottet från Företrädesemissionen, tillsammans med befintliga resurser, kommer fullt ut användas för att möjliggöra presentation av resultat från patienter i den pågående fas Ia/b-studien under andra halvåret 2020, initiera nödvändiga förberedande aktiviteter inför uppstart av kliniska fas II-studier under första halvåret 2021 och för att generera prekliniska aktiviteter för NV354 under andra halvåret 2020, inför start av de första kliniska studierna under 2021. I linje med det ökade fokuset på PMD kommer NeuroVive inte att investera ytterligare resurser i projektutveckling av NV556. Aktiviteter pågår för att utvärdera icke utspädande finansiering av den planerade fas II- effektstudien för NeuroSTAT.

Bakgrund och motiv

Sedan 2019 har NeuroVive fokuserat på PMD och för att finansiera den fortsatta utvecklingen av KL1333 och NV354 har styrelsen föreslagit Företrädesemissionen. Styrelsen har fattat detta strategiska beslut eftersom de två projekten innebär kompletterade verkningsmekanismer i patientpopulationer med betydande medicinska behov. NeuroVive har 20 års vetenskaplig erfarenhet av mitokondriella sjukdomar och PMD-segmentet erbjuder ytterligare en betydande möjlighet genom att de är särläkemedelsindikationer. Särläkemedel har generellt sett en kortare väg till marknaden, lägre utvecklingskostnader samt en högre prisnivå. KL1333 har beviljats särläkemedesstatus i både USA och Europa. 

”NeuroVives projekt KL1333 har närliggande kliniska milstolpar som är avgörande för att kunna realisera värde för patienter med svår PMD, kort medellivslängd, och är i behov av innovativa behandlingsalternativ, samt värde för våra aktieägare på kort till medellång sikt. Vi vill försäkra oss om att Bolagets fokus kan vara på den kliniska utvecklingen inom PMD. Genom den föreslagna Företrädesemissionen kan Bolaget slutföra den pågående fas Ia/b-studien inom KL1333, som i den sista delen kommer inkludera patienter, biomarkörer och funktionella åtgärder. Vi kan också förbereda för

 effektstudien inom KL1333 som planeras inledas under första halvåret nästa år. Det är min och styrelsens övertygelse att vi genom detta strategiska fokus på bästa sätt optimerar värdet för aktieägarna”, säger Erik Kinnman, VD för NeuroVive.

Villkor för Företrädesemissionen

NeuroVives styrelse beslutade den 19 februari 2020, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, om nyemission av högst 92 976 295 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 74 MSEK före emissionskostnader inom ramen för Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen föreläggs den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 17 mars 2020 för godkännande. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen senarelägger NeuroVive årsstämman till den 20 maj 2020, vilken tidigare var planerad till den 21 april 2020.

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillfalla Bolagets aktieägare varvid varje befintlig aktie i NeuroVive berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 april 2020 och teckningsperioden löper under perioden 6 – 24 april 2020. Sista dag för handel i NeuroVives aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 30 mars 2020. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden 6 – 22 april 2020.

I det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet, vid full anslutning, öka från 9 297 629,55 SEK till 13 946 444,30 SEK och antalet aktier kommer att öka från 185 952 591 aktier till 278 928 886 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid fullteckning, en utspädning om cirka 33 procent av aktier och röster.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare om totalt 6,1 MSEK, motsvarande cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal investerare om emissionsgarantier uppgående till totalt 60,9 MSEK, motsvarande cirka 81,8 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 6,1 MSEK. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 67 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

17 mars 2020                             Extra bolagsstämma

30 mars 2020                             Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

31 mars 2020                             Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

1 april 2020                                Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

6 – 22 april 2020                        Handel med teckningsrätter

6 – 24 april 2020                        Teckningsperiod

Omkring den 28 april 2020         Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare till NeuroVive i samband med Företrädesemissionen och Cirio Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Erik Kinnman, VD
+46 (0)46-275 62 20, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Följ oss på LinkedIn

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NeuroVive kommer endast att ske genom det prospekt som NeuroVive beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i NeuroVive har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.