NeuroVive genomför riktad nyemission och tillförs 70 MSEK för att förbereda klinisk prövning av CicloMulsion® i USA och marknadslansering i Europa

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”, OMX: NVP) offentliggör idag att Bolaget har genomfört den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 7 maj 2015, varvid 1 647 059 nya aktier emitterats vilket tillför Bolaget 70 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Nyemissionen, som beslutades av styrelsen den 8 maj 2015 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 30 mars 2015, omfattar 1 647 059 nya aktier och har riktats till en begränsad krets institutionella kvalificerade investerare i USA, till ett pris av 42,50 SEK per aktie genom en s.k. private placement.

Likviden från nyemissionen ska framförallt användas för att förbereda klinisk prövning av CicloMulsion® i USA och marknadslansering av produkten i Europa. Bolaget uppskattar att ca 80 % av likviden kommer att användas till dessa två projekt och resterande del för prekliniska studier av NVP019 för att kunna ge första dosen till människa.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen genom ett större institutionellt och internationellt inslag men även att tillvarata möjligheten att tillföra nytt kapital på för Bolaget attraktiva villkor.

Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga handelskursen dagen före beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 15,2 procent.

Nyemissionen medför att antal aktier i NeuroVive ökar med 1 647 059 aktier från 29 088 093 aktier till totalt 30 735 152 aktier, och aktiekapitalet ökar med 82 352,95 SEK från 1 454 404,65 SEK till totalt 1 536 757,60 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,4 procent.

I samband med nyemissionen har vissa av Bolagets större aktieägare lånat ut aktier för att möjliggöra omgående leverans av tecknade aktier till investerarna. De utlånade aktierna kommer att återlämnas efter registrering av emissionen hos Bolagsverket.

Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm av de aktier som emitteras i nyemissionen. Prospektet beräknas bli tillgängligt på NeuroVives hemsida (www.neurovive.se) omkring den 18 maj 2015.

Rådgivare:
I samband med nyemissionen har Chardan Capital Markets, LLC (US) agerat som Lead Placement Agent och Sole Bookrunner och J. Streicher Capital, LLC (US) som Joint Lead Manager. HDR Partners AB har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare åt NeuroVive. Loeb & Loeb LLP och Sanders Ortoli Vaughn-Flam Rosenstadt LLP har agerat som legal rådgivare åt Chardan Capital Markets, LLC respektive J. Streicher Capital, LLC såvitt avser amerikansk rätt.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även utveckling av läkemedelssubstanser för hjärncellsskada vid stroke samt för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets operative chef Jan Nilsson som är ansvarig för denna transaktion eller VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2015, kl 08.00 CET.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Attachments

Release