NeuroVive: Halvårsrapport 2010-01-01 till 2010-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2010-01-01 – 2010-06-30)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 982 454 SEK (-807 567).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,05).
* Soliditeten uppgick per 2010-06-30 till 96 %. 
Andra kvartalet (2010-04-01 – 2010-06-30)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 144 812 SEK (-426 592).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,03).
*) Periodens resultat dividerat med 14 942 857 utestående aktier.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2010

* Den 1 maj 2010 tillträdde Mikael Brönnegård som ny VD för NeuroVive.
* Den 5 maj 2010, avslutades teckningstiden i NeuroVives företrädesemission. Nyemissionen blev övertecknad med cirka 41 MSEK och det nyemitterades 1 867 857 aktier. NeuroVive tillfördes genom emissionen cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Drygt 6 MSEK av emissionslikviden avsåg återbetalning av tidigare erhållen bryggfinansiering. Beaktat den höga teckningsgraden med stöd av företrädesrätt (cirka 99,6 %) var det endast ett fåtal personer som tecknade aktier utan stöd av företrädesrätt som tilldelades aktier i emissionen.
* På årsstämman beslutades dels att Mikael Brönnegård, Greg Batcheller, Marcus Keep och Helmuth von Moltke omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Eskil Elmér, Jan Nilsson och Arne Ferstad nyväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Andreas Inghammar omväljs som styrelsesuppleant. Jan Nilsson och Arne Ferstad rekryterades som externa och oberoende styrelseledamöter med tillträdesdag den 10 juni 2010. Såväl Jan Nilsson som Arne Ferstad har omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling och produktkommersialisering i såväl mindre som större läkemedelsföretag på nationell och internationell nivå. De har även bred erfarenhet av affärsutveckling inom bioteknik och läkemedel.
* NeuroVive har ansökt om Orphan Drug Designation för behandling av patienter med måttlig till svår traumatisk hjärnskada med bolagets produkt NeuroSTAT®. Ansökan hos Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har bedömts uppfylla de formella ansökningskraven. EMA:s validering av ansökan innebär att kommittén för särläkemedel i Europa, COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) nu påbörjar bedömningsprocessen av den inlämnade ansökan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
* Den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för särläkemedel i Europa (Committee for Orphan Medicinal Products, COMP) informerade NeuroVive den 21 juli att de vid sitt möte hade fattat ett positivt beslut avseende NeuroVives ansökan för Orphan Drug Designation i Europa. Beslutet innebär att COMP har bedömt att ansökan uppfyller alla kriterier och att COMP rekommenderar att bevilja en formell Orphan Drug Designation genom den Europeiska Kommissionen. Inom kort kommer Kommissionen att utfärda ett formellt finalt beslut där NeuroVive beviljas Orphan Drug Designation för behandling av patienter med måttlig till svår traumatisk hjärnskada med bolagets produkt NeuroSTAT®.
Ett erhållande av Orphan Drug Designation innebär marknadsexklusivitet i tio år inom EU, räknat från att bolaget erhåller marknadstillstånd för sin produkt. Det innebär även tillgång till regulatoriskt stöd från EMA genom utvecklingsprocessen och reducerade ansökningsavgifter. 

Kommande finansiella rapporter
* Delårsrapport januari – september 2010: 2010-11-18
* Bokslutskommuniké för 2010: 2011-02-22

Attachments

delårsrapport 2