NeuroVive: Huvudägaren Maas Biolab, LLC genomför aktieinbyte till sina aktieägare och nytt lock-up avtal har tecknats

NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) huvudägare – Maas Biolab, LLC – delar i oktober 2010 ut upp till 28,8 procent av sitt innehav i NeuroVive till sina aktieägare, vilket breddar ägandet i NeuroVive och ökar det direkta innehavet av NeuroVive-aktier för flera av NeuroVives ledande befattningshavare. Vid fullt deltagande i aktieinbytet reduceras Maas Biolab, LLC:s ägande i NeuroVive från 51,2 procent till 36,5 procent.

Aktieinbytet betyder att enskilda privata investerare, främst svenska, som under lång tid indirekt har stöttat och följt bolagets utveckling byter in ägande i Maas Biolab, LLC till ett direkt ägande av aktier i NeuroVive. I syfte att främst täcka uppkommen amerikansk skatt för transaktionen planerar Eskil Elmér, Gregory Batcheller, Andreas Inghammar, Helmuth von Moltke och Zaza Kokaia samt sex icke insynsregistrerade personer att – utanför marknaden – sälja maximalt 701 174 NeuroVive-aktier. Försäljningen riktas till ett antal såväl större som institutionella investerare. Härutöver planerar Eskil Elmér och Andreas Inghammar att överföra en del av sina respektive innehav till familjemedlemmar (totalt 25 714 aktier för Eskil Elmér och 100 000 aktier för Andreas Inghammar) i samband med transaktionen. Förändring av insynspersonernas innehav kommer att redovisas på sedvanligt sätt på AktieTorgets hemsida. Vidare har ett nytt lock-up avtal tecknats, vilket närmare beskrivs nedan.

Lock-up avtal:
Gällande lock-up avtal, giltigt sedan NeuroVives första handelsdag på AktieTorget – den 3 oktober 2008 – löper ut den 3 oktober 2010. Det ovan beskrivna aktieinbytet och den planerade påföljande försäljningen av aktier är planerad att ske efter avtalets utgång. Ett nytt lock-up avtal har tecknats, vilket träder i kraft den 1 november 2010, för att visa på ett antal insynsregistrerade personers långsiktighet avseende ägande i NeuroVive. Se nedan för en sammanfattning av nytillkommet lock-up avtal. 

Avtalet börjar gälla: 1 november 2010
Avtalet löper till och med: 1 november 2011 
Grundförutsättning: Varje person skall behålla åtminstone 85 % av sitt innehav beräknat utifrån ägande per den 1 november 2010.
Undantag: Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier och/eller avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Om det finns synnerliga skäl, får AktieTorget medge ytterligare undantag.
Avtalet omfattar: Eskil Elmér, Gregory Batcheller, Andreas Inghammar, Helmuth von Moltke och Zaza Kokaia. 

Kommentar från VD Mikael Brönnegård:
Genom aktieinbytet i Maas Biolab, LLC och den efterföljande planerade försäljningen av aktier breddas ägandet ytterligare i NeuroVive. Det är viktigt att notera att försäljningen av aktier främst görs för att garantera huvudägarens aktieägare för deras skattekostnader i samband med Maas Biolab, LLC:s utdelning av NeuroVive-aktier och att affären genomförs på ett högst kontrollerat sätt utanför marknaden med större och institutionella placerare som investerare. Det kommer på längre sikt att vara en klar fördel för NeuroVives aktieägare att inte ha en enskild dominerande ägare. Det är också bra att vi har fått ett nytt lock-up avtal på plats med ett antal personer i styrelse och ledning. Jag ser det som ett kvitto på en stark tro på NeuroVive. 

Mikael Brönnegård
VD, NeuroVive

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Sedermera Fondkommission AB agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen. 

Attachments

PDF