NeuroVive: Huvudägaren Maas Biolab, LLC tecknar lock up-avtal

Huvudägaren Maas Biolab, LLC och ytterligare en insynsregistrerad person har anslutit sig till det gällande lock up-avtalet i NeuroVive.

Utökning av lock up-avtalet i NeuroVive

Maas Biolab, LLC och Michael Vickers har den 24 november 2010 anslutit sig till det lock up-avtal som under perioden den 1 november 2010 till den 1 november 2011 är i kraft för Eskil Elmér, Greg Batcheller, Andreas Inghammar, Helmuth von Moltke, Zaza Kokaia och Marcus Keep, (se pressmeddelande den 20 september och den 1 november 2010). Enligt lock up-avtalet äger undertecknande parter endast rätt att sälja aktier i NeuroVive enligt följande modell.

– Maximalt 15 procent av respektive persons innehav, beräknat utifrån ägandet per den 1 november 2010, får säljas till och med den 1 november 2011.
Resterande andel aktier får säljas efter den 1 november 2011.

– Utan hinder av ovanstående får dock:
Aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier.
Avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter.

– Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

Kommentar från VD Mikael Brönnegård:
”Maas Biolab, LLC är med sina 36 procent av aktierna den utan jämförelse största ägaren i NeuroVive. Att Maas Biolab, LLC och Michael Vickers nu ansluter sig till det lock up-avtal som samtliga insynspersoner med stort ägande tidigare tecknat är en oerhört tydlig markering av hur grundare och storägare ser på framtiden för NeuroVive och bolagets möjligheter att skapa värde för aktieägarna. Jag kan bara konstatera att den fortsatt stora tilltro dessa ägare har till bolagets potential är mycket glädjande och att de frivilligt ingångna lock up-avtalen förmedlar trygghet och tillförsikt till NeuroVives övriga ägare.” 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments