NeuroVive inleder samarbete med världsledande forskningsnätverk inom TBI

Lund, 2 maj 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att bolaget har ingått ett partnerskap med TRACK-TBI, ett USA-baserat nätverk av världsledande läkare och forskare inom traumatisk hjärnskada, TBI. Syftet med nätverket som NeuroVive nu blir en del av är att skapa synergier, dela kunskap och bättre utnyttja resurser för att kunna nå målet om att ta fram ett välbehövligt behandlingsalternativ för patienter med TBI.

”Vi är mycket glada att kunna addera NeuroVive som industriell partner till TRACK-TBI. De lovande resultaten för NeuroVives läkemedelskandidat inom TBI, NeuroSTAT, har väckt vårt intresse. Att ingå partnerskap med bolag som NeuroVive är mycket viktigt för att vi ska kunna uppnå vårt huvudsakliga mål: att påskynda processen att omsätta framstegen inom TBI-forskning till framgångsrika och välbehövliga patientbehandlingar,” sade Geoffrey Manley, MD, PhD och Contact Principal Investigator för TRACK-TBI.

NeuroVives läkemedelskandidat för TBI, NeuroSTAT, är för närvarande i klinisk fas II-utveckling. NeuroSTAT har visat god säkerhet och farmakokinetisk profil i en nyligen slutförd fas II-studie i TBI-patienter vid Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmark. Vidare har NeuroSTAT uppvisat neuroprotektiva effekter i experimentella modeller som har utförts av NeuroVives samarbetspartner University of Pennsylvania. NeuroVive planerar inleda en innovativ fas II-effektstudie med NeuroSTAT i TBI-patienter under 2018. Den kliniska studiedesignen kommer att dra nytta av den pågående omvälvande utvecklingen inom TBI av TRACK-TBI forskare och andra aktörer.

”Vi är väldigt glada och stolta över att kunna offentliggöra vårt samarbete med TRACK-TBI. TRACK-TBI:s mål är att omdana det kliniska studielandskapet inom TBI och samarbetet kommer att bidra med viktigt stöd för vårt studieupplägg med precisionsbaserad utvärdering av behandlingseffekter och patienturval. Samarbetet ger oss som bolag tillgång till världens främsta läkare och forskare inom TBI, bekräftar kvalitén i utvecklingsprogrammet för NeuroSTAT samt underlättar för oss att nå vårt mål om att ta fram en behandling som skyddar hjärnan hos patienter efter akut TBI,” sade NeuroVives VD Erik Kinnman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om TBI

Traumatisk hjärnskada (TBI) uppkommer efter externt våld mot huvudet där nervcellerna tar omedelbar skada. Skadan förvärras under flera dagar efter traumat, vilket i många fall får en väsentligt negativ effekt på den totala skadeverkningen. För närvarande finns det inga godkända behandlingar för att förebygga dessa sekundära skador. I USA drabbas årligen cirka 2,2 miljoner människor, vilket ger upphov till mer än 50 000 dödsfall och 280 000 sjukhusvistelser. De direkta och indirekta kostnaderna i samband med TBI uppskattas till cirka 60 miljarder dollar, och ett stort antal patienter drabbas av en måttlig eller svår funktionsnedsättning som kräver intensivvård och olika former av stöd (www.nih.gov). Förhoppningen är att bättre förebyggande behandlingsformer, exempelvis NeuroSTAT, av de sekundära skadorna vid TBI kan leda till ökad överlevnad och betydligt förbättrad livskvalitet och funktion efter skada. 

Om TRACK-TBI

TRACK-TBI, Transforming Research and Clinical Knowledge in TBI, initierades för att utveckla forskningen inom TBI, traumatisk hjärnskada. Genom att förbättra klassificeringen och utvärderingsmått vid olika typer av TBI möjliggörs riktade och precisionsbaserade kliniska behandlingsstudier, vilket minskar storleken och kostnaderna för kliniska studier. TRACK-TBI driver för närvarande en observationsstudie finansierad av NINDS, som samlar och analyserar detaljerade kliniska data hos patienter på 18 amerikanska sjukhus, och inkluderar olika typer av skador samt utvärdering med CT/MR-bildbehandling och blodprovsbiomarkörer. Hittills har 2700 TBI-patienter inkluderats i studien. Ytterligare information finns på https://tracktbi.ucsf.edu. 

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release