NeuroVive: Kallelse till årsstämma i NeurVive Pharmaceutical AB (PUBL)

Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 juni 2009 kl. 13.00 i Belfragesalen på Biomedicinskt centrum D15, Klinikgatan 32, i Lund.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 5 juni 2009, dels senast klockan 12.00 den 8 juni 2009 anmäla sig skriftligen till NeuroVive Pharmaceutical AB, BMC D10, 221 84 Lund, per telefon 046-288 01 10, per telefax 046-888 83 48 eller per e-post till info@neurovive.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 juni 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till NeuroVive Pharmaceutical AB.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy till ledande befattningshavare.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8 och 9)
Aktieägare representerande ca 65 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att en suppleant utses, dels att Mikael Brönnegård, Greg Batcheller, Marcus Keep och Helmuth von Moltke omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Andreas Inghammar omväljs som styrelsesuppleant. Som revisor föreslås även fortsatt Göran Carlsson, Ernst & Young, Lund.

Behandling av styrelsen förslag till beslut om fastställande av ersättningspolicy för Ledande befattningshavare (punkt 10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ersättningspolicy för Ledande befattningshavare. Ersättningspolicyn omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i bolaget vilken även omfattar verkställande direktören. Lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässig. Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på den Ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. Sådan bonus skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Uppsägningstiden från NeuroVives sida skall vara marknadsmässig för verkställande direktören och för övriga Ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 1 300 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 10 procent av det befintliga antalet aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om företrädesemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 4 000 000 aktier, med aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 30 procent av det befintliga antalet aktier.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Biomedicinskt Centrum D10, Klinikgatan 32 i Lund från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i maj 2009
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
STYRELSEN

Attachments

PDF