NeuroVive meddelar dom från Högsta domstolen i mål mellan bolaget och CicloMulsion AG

Lund den 30 april 2019 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att Högsta domstolen meddelat dom rörande en skiljedom mellan NeuroVive och CicloMulsion AG. Efter att Hovrätten över Skåne och Blekinge hade upphävt skiljedomen i januari 2018, överklagade NeuroVive till Högsta domstolen i vissa delar. Högsta domstolen har idag avslagit överklagandet. Detta innebär att skiljedomen slutligt är upphävd i dessa delar och att CicloMulsion på nytt kan få sina anspråk prövade i ett skiljeförfarande.

Under 2004 ingick NeuroVive ett licensavtal med CicloMulsion AG, under vilket NeuroVive erhöll rätten till vissa patent i samband med användningen av en viss farmaceutisk teknologi. I mars 2013 inledde CicloMulsion AG ett skiljeförfarande avsett att fastställa bolagets rätt till royaltybetalningar, som CicloMulsion AG anser att NeuroVive ska betala enligt licensavtalet. Skiljedomstolen beslutade bland annat att NeuroVive ska betala framtida royaltybetalningar baserat på försäljningen i de länder där det tidigare har funnits patent som omfattades av licensavtalet. Skiljedomen klandrades i olika delar av båda parter.

I dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 12 januari 2018, meddelades bland annat att samtliga delar av skiljedomen skulle upphävas men också att målet omfattar sådana frågeställningar som är av vikt för ledning av rättstillämpningen varför Hovrätten tillät överklagande till Högsta dom-stolen. NeuroVive överklagade då delar av domen.

”Högsta domstolen har idag oväntat avslagit vårt överklagande, vilket innebär att den tidigare meddelade skiljedomen är slutligt upphävd i de överklagade delarna. Detta innebär att skiljedomen inte är något hinder för CicloMulsion att på nytt få anspråken som hade avgjorts i skiljedomen, prövade i ett skiljeförfarande. Vi förväntar oss nu att skiljeförfarandet fortsätter i den nya skiljenämnden”, säger NeuroVives vd Erik Kinnman.

Genom Högsta domstolens dom har NeuroVive också förpliktats att ersätta CicloMulsions rättegångskostnader i Högsta domstolen om SEK 531 899 och EUR 20 187.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 17:00.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/
Följ oss på LinkedIn

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt som förbereds för klinisk fas II-effektstudie för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt för medfödda mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer.

Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknads-platsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).