NeuroVive: NeuroVive – Företrädesemission om cirka 64,8 MSEK beslutad

Vid styrelsesammanträde i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) igår, den 14 mars 2012, beslutades att genomföra en företrädesemission om högst 4 980 952 aktier, motsvarande cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader. NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande totalt cirka 54,9 MSEK. Beslutet är förutsatt godkännande vid kommande extra bolagsstämma. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier. Emissionslikviden är, efter finansiering av emissionskostnader och ersättningar till garantitecknare, huvudsakligen avsedd att finansiera NeuroVives fortsatta utveckling och studier inom området mitokondriell medicin.

Erbjudandet i korthet

* Teckningstid: 18 april – 4 maj 2012.
* Teckningskurs: 13,00 SEK per aktie.
* Erbjudandet omfattar högst 4 980 952 aktier. Idag finns 14 942 857 aktier i bolaget. 
* Avstämningsdag: 13 april 2012. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 april 2012.
* De som på avstämningsdagen den 13 april 2012 är registrerade som aktieägare i NeuroVive äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april till 30 april 2012. 
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 18 april 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2012.

Teckningsförbindelser och garantiavtal
NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser (cirka 3,8 MSEK) och garantiavtal (51,1 MSEK) motsvarande totalt cirka 54,9 MSEK. Bland de som har lämnat teckningsförbindelser återfinns Gregory Batcheller (styrelseordförande), Eskil Elmér (styrelseledamot och CSO), Andreas Inghammar (styrelsesuppleant) och Helmuth von Moltke (styrelseledamot).

Avtalen avseende garantiteckning kommer att träda i kraft i det fall nyemissionen inte skulle bli tecknad upp till cirka 54,9 MSEK, vilket innebär att överskjutande del av emissionsvolymen inte omfattas av garantitecknarnas åtaganden. 

VD Mikael Brönnegård kommenterar:
”Verksamheten i NeuroVive har varit och är fortfarande intensiv och vi har tagit viktiga steg på resan mot att positionera NeuroVive inom mitokondriell medicin. Att våra första läkemedelskandidater, NeuroSTAT® och CicloMulsion®, har visat sig vara attraktiva inom en rad angelägna medicinska applikationsområden bekräftar den positiva bilden av vår teknologi och förstärker ytterligare vårt ”business-case”. Vi arbetar nu med läkemedelskandidater för tre huvudindikationer och flera andra läkemedelskandidater att backa upp dessa med. Fokus de kommande tre till fyra åren kommer således att ligga på kliniska prövningar, forsknings- och utvecklingsarbete med andra och tredje generationens cyklofilinhämmare samt på regulatoriskt arbete med att få läkemedelskandidaterna färdiga för marknadslansering. För att finansiera detta intensiva utvecklingsarbete har vi beslutat att genomföra en företrädesemission.”

Fullständiga villkor och anvisningar, utförlig information om teckningsförbindelser och garantiteckning samt en detaljerad beskrivning av hur emissionslikviden är avsedd att användas kommer att offentliggöras i NeuroVives prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF