NeuroVive och Arbutus tecknar termineringsavtal

Lund den 21 oktober 2016 – NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att licensavtalet med Arbutus Biopharma (tidigare OnCore Biopharma Inc.) har avslutats och samtliga rättigheter till substansen NVP018 har återgått till NeuroVive. Avtalet, som signerades 2014, var hänförligt till utvecklingen och kommersialiseringen av NeuroVives substans NVP018 för oral behandling av hepatit B virusinfektion.

Ur sin portfölj med flera olika substanser mot hepatit B, har Arbutus sedan tidigare beslutat att gå vidare med andra substanser och avsluta utvecklingen av NVP018 för denna indikation. Som en följd av detta har avtalet mellan Arbutus och NeuroVive nu avslutats.

Enligt termineringsavtalet erhåller NeuroVive utan kostnad NVP018 läkemedelssubstans och material, producerat av Arbutus Biopharma, till ett värde av cirka 1,5 miljoner dollar. Data från preklinisk utveckling och produktionsutveckling (CMC) har överförts. Därutöver har samtliga licensrättigheter till substansen NVP018 återgått till NeuroVive för vidare utveckling i alla potentiella indikationer.

“Vi har haft bra interaktioner med Arbutus och kunnat dra nyttiga lärdomar från de olika prekliniska utvecklingsaktiviteterna. Då vi ser flera tänkbara behandlingsmöjligheter med NVP018, inom områden med stort medicinskt behov, undersöker forskarteamet för närvarande olika alternativ för den vidare utvecklingen. Det material vi fått av Arbutus kommer bli ytterst användbart i dessa aktiviteter”, säger Erik Kinnman, VD NeuroVive.

Om NVP018

NVP018 är en potent icke immunsuppressiv cyklofilinhämmare av den nya substansklassen Sangamider. NVP018 är en oral version av NeuroVives främsta kandidat i cyklofilinplattformen och har genomgått omfattande preklinisk utveckling och utvärdering i effektmodeller. Läkemedelskandidaten NVP018 licensierades till tredje part i september 2014, Arbutus Biopharma (tidigare OnCore Biopharma) för oral behandling av hepatit B.

Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners.

NeuroVive har ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar samt neurologiska och metabola sjukdomar.

NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:  

Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com 

Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund
Tfn: 046-275 62 20 (växel)
www.neurovive.com

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016, kl. 08.30.