NeuroVive offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Lund, 9 april 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att prospektet med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) tidigare meddelade garanterade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) och upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har den 9 april 2018 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns tillgängligt på Bolagets kontor samt kan laddas ned från Bolagets hemsida www.neurovive.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 22 mars 2018 i Bolaget beslutade i enlighet med styrelsens förslag om Företrädesemissionen varigenom Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya units (bestående av aktier och teckningsoptioner) i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 5 april 2018 till en teckningskurs om 8 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 2 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Bolaget till tre (3) uniträtter. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018:1. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till 2018)

Tisdag 10 april                          Teckningsperiod startar

Tisdag 10 april                          Handel med uniträtter startar

Fredag 20 april                        Handel med uniträtter avslutas

Tisdag 24 april                          Teckningsperioden avslutas

Omkring fredag 27 april         Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare

NeuroVive har utsett Stockholm Corporate Finance AB till finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB till juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46 275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av Bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Attachments

Release