NeuroVive: Offentliggörande av prospekt

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen om cirka 64,8 MSEK som inleds den 18 april 2012. NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om totalt cirka 54,9 MSEK.


Nyemissionen i korthet

Teckningstiden löper från den 18 april till den 4 maj 2012 och teckningskursen är fastställd till 13,00 SEK per aktie. De som på avstämningsdagen den 13 april 2012 är registrerade som aktieägare i NeuroVive äger företrädesrätt att teckna aktier. Sista dag för handel i NeuroVives aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 april 2012. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Fullständiga villkor och anvisningar samt utförlig information om teckningsförbindelser och garantiteckning finns att tillgå i NeuroVives prospekt som finns tillgängligt på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.seoch www.aktietorget.se). 

Via hänvisning införlivade dokument
NeuroVive har fram till och med räkenskapsåret 2011 tillämpat redovisningsprinciper enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Med anledning av planerad ansökan om notering på NASDAQ OMX tillämpar koncernen från och med 2012 redovisningsprinciper enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) på koncernnivå och enligt RFR 2/ÅRL (justerad IFRS) för moderbolaget. Dokumentet ”Fullständiga finansiella rapporter” (med omräknade IFRS-räkenskaper) för räkenskapsåret 2011 med 2010 som jämförelseår samt dokumentet ”Årsredovisning för 2010” med 2009 som jämförelseår, som via hänvisning införlivas till prospektet finns härmed tillgängliga på NeuroVives och AktieTorgets respektive hemsida (www.neurovive.se och www.aktietorget.se). Via hänvisning till prospekt införlivade dokument skall läsas som en del av prospektet.

Anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt och folder kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Attachments

PDF