NeuroVive Pharmaceutical AB Bokslutskommuniké januari – december 2019

Väsentliga händelser helåret 2019 KL1333

 • NeuroVive rekryterar den första försökspersonen till sin europeiska kliniska fas Ia/b-studie med KL1333
 • NeuroVive inleder den andra delen av sin pågående kliniska fas Ia/b-studie med KL1333
 • NeuroVive slutför rekryteringen av friska frivilliga i den andra delen av sin pågående kliniska fas Ia/b-studie med KL1333

NV354

 • NeuroVive inleder prekliniska säkerhetsstudier med kandidatsubstansen NV354 och skalar upp substansproduktionen

NeuroSTAT

 • NeuroVives IND för klinisk utveckling av NeuroSTAT godkänd av FDA
 • NeuroVives NeuroSTAT-projekt får Fast Track-status från FDA

Finansiellt

 • NeuroVive tillförs cirka 99 MSEK i emissionslikvid
 • NeuroVive erhåller 28,2 miljoner SEK i en riktad nyemission

Strategi och kommunikation

 • NeuroVive uppdaterar sin strategi och skärper fokus på primära mitokondriella sjukdomar
 • NeuroVive arrangerar bolagets första kapitalmarknadsdag
 • NeuroVive arrangerar Mitokondriedagen för andra gången

Övrigt

 • NeuroVive meddelar förlikning i tvist med CicloMulsion AG

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NeuroVive föreslår en företrädesemission om cirka 74 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad till 90%.

Finansiell information fjärde kvartalet (okt-dec 2019)*

 • Nettoomsättning: 49 (5) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 000 (1 009) KSEK
 • Resultat före skatt: -27 112 (-19 978) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,15 (-0,25) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,15 (-0,25) SEK

Finansiell information helåret 2019 (jan-dec 2019)*

 • Nettoomsättning: 134 (5) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 3 500 (2 461) KSEK
 • Resultat före skatt: -77 000 (-73 494) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,45 (-0,94) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,45 (-0,94) SEK

* APM Alternativt nyckeltal, se definitioner på sidan 17 i rapporten.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.neurovive.com.

Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl. 08:40.

För mer information, kontakta:
Erik Kinnman, Verkställande direktör
+46 (0)46-275 62 20

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ 

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Thera peutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTC Markets Pink Open market (OTC: NEVPF).