NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – juni 2018

NeuroVive utlicensierar riktad behandling av LHON till BridgeBio

Väsentliga händelser januari – juni 2018

 • NeuroVive utlicensierar riktad behandling av LHON till BridgeBio Pharmas nya dotterföretag Fortify Therapeutics. Avtalet har ett potentiellt totalt värde om cirka USD 60 miljoner inklusive eventuella royaltybetalningar.
 • NeuroVive genomför en övertecknad företrädes­emission. 
 • NeuroVive och Yungjin rapporterar positiva resultat från den första kliniska fas I­-studien med KL1333 och banar därmed väg för fortsatt klinisk utveckling.
 • KL1333 tilldelas särläkemedelsklassi cering i USA av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
 • NeuroVive presenterar ett samarbete med TRACK­-TBI, ett nätverk av världsledande forskare inom traumatisk hjärnskada (TBI).
 • Årsstämma den 27 april i Lund.

Finansiell utveckling andra kvartalet (april-juni 2018)

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 278 (88) KSEK
 • Resultat före skatt: ­25 481 (­22 256) KSEK
 • Resultat per aktie:* ­0,40 (­0,45) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning:** ­0,40 (­0,45) SEK

Finansiell utveckling första halvåret (januari-juni 2018)

 • Nettoomsättning: 0 (27) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 452 (152) KSEK
 • Resultat före skatt: ­38 534 (­43 646) KSEK
 • Resultat per aktie:* ­0,61 (­0,79) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning:** ­0,61 (­0,79) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Informationen är sådan som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadmissbruk. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg kl. 08:30 den 21 augusti 2018.

För mer information, kontakta:
Erik Kinnman, Verkställande direktör
+46 (0)46-275-6220, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).