NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – mars 2019

Första försökspersonerna rekryterade till KL1333-studien

Väsentliga händelser januari – mars

 • NeuroVive rekryterar den första försökspersonen till sin kliniska fas Ia/b-studie med KL1333.
 • NeuroVive tillförs cirka 99 MSEK i emissionslikvid från företrädesemission.
 • NeuroVive erhåller 28,2 miljoner SEK i en riktad nyemission.
 • NeuroVive inleder kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments om forskningssubstanser inom mitokondriell medicin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Högsta domstolen meddelade dom rörande en skiljedom mellan NeuroVive och CicloMulsion AG. NeuroVive överklagade till Högsta domstolen i vissa delar. Högsta domstolen har avslagit överklagandet.
 • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt NeuroVives IND-ansökan (Investigational New Drug) vilket möjliggör kliniska studier i USA av bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT.

Finansiell information januari-mars 2019

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 0 (174) KSEK
 • Resultat före skatt: -13 822 (-13 053) KSEK
 • Resultat per aktie:-0,12 (-0,25) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning:** -0,12 (-0,25) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan samt finns tillgänglig på vår hemida www.neurovive.com.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/
Följ oss på LinkedIn

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt som förbereds för klinisk fas II-effektstudie för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt för medfödda mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).