NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – september 2017

Fortsatt positiv utveckling för NeuroSTAT®

Verksamheten

Väsentliga händelser juli – september 2017 

 • NeuroVive fick positiv feedback från den europeiska läkmedelsmyndigheten EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT.
 • NeuroVive tecknade avtal med Esousa Holdings LLC om en så kallad private placement om totalt 4,5 miljoner SEK före transaktionskostnader.
 • NeuroVive arrangerade Mitokondriedagen på IVA i Stockholm för att öka medvetenheten kring mitokondriella sjukdomar.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 

 • NeuroVive mottog ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s särläkemedelskommitté COMP om särläkemedelsklassificering (orphan drug designation) för KL1333.
 • Greg Batcheller, NeuroVives styrelseordförande sedan 17 år, avgick den 6 november. Styrelsen valde David Laskow-Pooley till ny ordförande.
 • NeuroVive genomförde den 3 november 2017 en riktad nyemission till Floyd Associates Europe Limited om 5,3 miljoner SEK före transaktionskostnader.
 • NeuroVive och Lunds universitet fick anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för samarbete kring levercancerforskning.
 • NeuroVive tecknade ett samarbetsavtal med University of Florida om biomarkörutveckling för TBI.
 • NeuroVive presenterade resultaten från prekliniska TBI-studier relaterade till NeuroSTAT-projektet vid Nordic Neurotrauma Conference 2017.
 • NeuroVive presenterade sin innovativa metabola reglering för leversjukdomen icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) vid det amerikanska förbundet för studier av leversjukdomar, American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), årliga sammankomst, den 20-24 oktober 2017 i Washington DC.
 • NeuroVives samarbetspartner the Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) erhöll forskningsbidrag från amerikanska National Institutes of Health (NIH) för att studera användning av NeuroVives NVP015-substanser mot kemiska hot.

Finansiell information 

Tredje kvartalet (juli-september 2017) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 397 (16) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -13 179 (-34 290) KSE
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,26 (-0,86) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,26 (-0,86) SEK

Årets första nio månader (januari-september 2017) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 550 (90) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -56 824 (-57 265) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,04 (-1,42) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,04 (-1,42) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.

** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 08:30. 

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  

Medicon Village, 223 81 Lund

Tfn: 046-275 62 20 (växel) 

www.neurovive.com 

Om NeuroVive 

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333). Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release