NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – september 2019

Fortsatta framsteg i KL1333.

Väsentliga händelser tredje kvartalet (juli – september 2019)

 • NeuroVive inleder den andra delen av sin pågående kliniska fas Ia/b-studie med KL1333.
 • NeuroVives NeuroSTAT-projekt får Fast Track-status från FDA.

Finansiell information tredje kvartalet (juli-september 2019)

 • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 500 (0) KSEK
 • Resultat före skatt: -15 297 (-14 982) KSEK
 • Resultat per aktie*: -0,08 (-0,20) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning**: -0,08 (-0,20) SEK

Finansiell information första nio månaderna (januari-september 2019)

 • Nettoomsättning: 85 (0) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 2 500 (1 452) KSEK
 • Resultat före skatt: -49 888 (-53 516) KSEK
 • Resultat per aktie*: -0,30 (-0,72) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning**: -0,30 (-0,72) SEK

 * Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.
** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Den fullständiga rapporten finns bifogad samt finns tillgänglig på vår hemsida www.neurovive.com.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:30.

För mer information, kontakta: 
Erik Kinnman, verkställande direktör
+46 (0)46-275 62 20

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.comwww.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/
Följ oss på LinkedIn

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är ytterligare ett projekt i klinisk fas. Forskningsportföljen omfattar också projekt för mitokondriell myopati, NASH och cancer. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).