NeuroVive Pharmaceutical AB (publ): kommuniké från årsstämma

Igår, den 30 mars 2015, hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvoden
Vid stämman beslutades att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

SEK 300 000 till styrelsens ordförande;

SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;

SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;

SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;

SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;

SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelse
Greg Batcheller, Arne Ferstad, Boel Flodgren, Marcus Keep, Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Helmuth von Moltke omvaldes som styrelseledamöter. Fredrik Olsson nyvaldes som styrelseledamot. Vidare omvaldes Greg Batcheller som styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid stämman beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 25 februari 2015. Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett särskilt ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Vad som stadgas om NeuroVive gäller också i förekommande fall för koncernen.

Riktlinjer för valberedningen
Vid stämman beslutades att valberedningsarbetet inför årsstämman 2016 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 25 februari 2015. Riktlinjerna innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2015 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen

beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), läkemedelsbolaget inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelsens ordförande:
Greg Batcheller, tel: 073 391 9608, greg.batcheller@neurovive.se.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se.
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), fax: 046-888 83 48, www.neurovive.se.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015, kl. 17.30 svensk tid (CET).

Attachments

Release