NeuroVive Pharmaceutical AB (publ): kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 31 mars 2016, hölls en extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 februari 2016 om nyemission av högst 17 984 960 aktier samt nyemission av högst 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 och högst 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Nyemissionen”). Nyemissionen ska genomföras i form av utgivande av s.k. Units. 

Villkoren för Nyemissionen innebär att aktieägarna i Bolaget har företrädesrätt att teckna Units enligt följande. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av åtta (8) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2.

För det fall Nyemissionen fulltecknas och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1 124 060 kronor.

Avstämningsdagen för Nyemissionen är den 8 april 2016 och teckningsperioden är 18 april – 2 maj 2016. Teckningskursen per Unit är 42 kronor, motsvarande en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 kan äga rum under perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28 februari 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Vid fullteckning i Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas till NeuroVives fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling, kliniska studier och marknadsförberedande aktiviteter.

För att möjliggöra Nyemissionen beslutade den extra bolagsstämman även om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 591 000 kronor och högst 2 364 000 kronor till lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från lägst 11 820 000 och högst 47 280 000 till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®) utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, NeuroVive, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Detta pressmeddelande innehåller information som NeuroVive är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 31 mars 2016, kl. 13.00 CET

Attachments

Release