NeuroVive Pharmaceutical och A1M Pharma inleder forskningssamarbete

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) och A1M Pharma AB (publ) meddelar att de båda företagen har inlett ett forskningssamarbete inom mitokondriell medicin. Samarbetet regleras i ett per 2014-03-21 undertecknat samarbetsavtal.

  • Syftet med samarbetet är initialt att utnyttja de båda företagens kompletterande vetenskapliga plattformar inom ramen för pågående utvecklingsprojekt. En utvärdering av hittills uppnådda resultat ska genomföras och möjligheter till fördjupat samarbete ska därefter utrönas med fokus på att tidseffektivt ta produkter till marknad.

  • Kostnader som uppkommer skall bäras av respektive företag. Samarbetet kommer initialt att bedrivas inom pågående och redan budgeterade utvecklingsprojekt.

  • De båda företagen kommer att ha exklusiv äganderätt till sina egna existerande immateriella rättigheter. Eventuella uppfinningar som uppkommer som en följd av samarbetet kommer däremot att ägas gemensamt av NeuroVive och A1M Pharma.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera detta samarbete med A1M Pharma som kommer att ge båda parter tillgång till en bredare vetenskaplig plattform inom mitokondriell medicin. Bolagens närliggande forskningsområden och starka forsknings- och utvecklingsbakgrund, kombinerat med en geografisk närhet, gör att jag förväntar mig en smidig integrering i befintliga forskningsprojekt, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

– Det här samarbetet kommer att innebära förbättrade möjligheter för båda parter att bedriva ledande forskning inom mitokondriell medicin. Jag är övertygad om att våra erfarenheter och vetenskapliga bakgrund kommer att skapa nya infallsvinklar och förbättra våra möjligheter att skapa ledande produkter med stor marknadspotential. Jag vill dock poängtera att vi har ett bibehållet fokus på havandeskapsförgiftning och njurskada, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Om A1M Pharma
A1M Pharma AB (publ) bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion. A1M Pharmas aktier handlas på AktieTorget med förkortningen A1M.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

NeuroVive Pharmaceutical AB
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel)
ir@neurovive.se, www.neurovive.se

A1M Pharma AB
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-286 50 30 (växel)
te@a1m.se, www.a1m.se

Frågor avseende detta PM besvaras av respektive bolags kontaktpersoner nedan:
NeuroVive: Mikael Brönnegård, Tel: 046-275 62 20 respektive ir@neurovive.se, www.neurovive.se

A1M Pharma: Tomas Eriksson, 070-918 38 50, te@a1m.se, www.a1m.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2014, kl.08:30.

Attachments

Release