NeuroVive tecknar samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics och erhåller den första milestone-ersättningen från Sihuan

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, har tecknat ett samarbetsavtal med Isomerase Therapeutics för utveckling av de molekyler som företaget nyligen förvärvade av Biotica. Dessutom har NeuroVives asiatiska dotterbolag erhållit den första milestone-ersättningen från Sihuan Pharmaceutical, företagets utvecklingspartner iss Kina.

Samarbetsavtalet med Isomerase Therapeutics
NeuroVive har tecknat ett samarbetsavtal med det brittiska bolaget Isomerase Therapeutics Ltd för produktutveckling och kommersialisering av de cyklofilin-hämmande molekyler som nyligen förvärvades av Biotica Ltd. Samarbetet kommer att fokusera på såväl cellskydd i samband med traumatisk hjärnskada och hjärtattack samt det nya produktområdet antivirala indikationer i form av den nya produkten NVP018/BC556. Isomerase Therapeutics är grundat av tre ledande befattningshavare från Biotica, inklusive den tidigare forskningschefen, som därmed redan har arbetat med de molekyler NeuroVive förvärvade tidigare i år. Utvecklingsarbetet kommer att inledas under sommaren.

Utbetalningen från Sihuan
NeuroVives dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd har erhållit en första utbetalning från Sihuan Pharmaceutical som är företagets samarbetspartner inom utveckling och försäljning av produkterna CicloMulsion® och NeuroSTAT® på den kinesiska marknaden. Utbetalningen visar att NeuroVives strategi på den kinesiska marknaden fungerar som planerat. Arbetet med att sammanställa en ansökan till den kinesiska läkemedelsmyndigheten CFDA om en klinisk studie för CicloMulsion® i Kina fortlöper. Storleken på den aktuella utbetalningen offentliggörs inte på grund av sekretess i samarbetsavtalet.

Enligt tidigare tecknat samarbetsavtal skall Sihuan Pharmaceutical betala upfront- och milestone-ersättningar till NeuroVives kinesiska dotterbolag NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd om totalt 35 miljoner respektive 12 miljoner yuan avseende CicloMulsion® och NeuroSTAT®. Utöver detta skall Sihuan även under tio år efter marknadsgodkännande betala en årlig royalty om 10 procent av nettointäkterna för dessa två produkter.

NeuroVives arbete i Kina bedrivs via dotterbolaget NeuroVive Pharmaceutical Asia Ltd som samägs med Foundation Asia Pacific Ltd (FAP). FAP:s ägarandel i bolaget uppgår till 30 procent och ger i utbyte NeuroVive tillgång till marknadskompetens och kontakter vilket är av stor betydelse vid etablering som utländsk aktör i Kina och hela den asiatiska regionen. Arbetet med att positionera NeuroVive på den asiatiska marknaden förväntas öka successivt de kommande åren, och FAP kommer att spela en nyckelroll i denna process. Den första milestone-ersättningen som nu har erhållits kommer primärt att användas för NeuroVives verksamhet i Asien.

Kommentar från NeuroVive
– Jag är mycket glad över att kunna presentera dessa båda nyheter som visar på den starka utvecklingsfas som NeuroVive befinner sig i. Utbetalningen av den första ersättningen från Sihuan är ett kvitto på att vi hittills har lyckats väl med arbetet i Kina och att vår samarbetspartner verkligen levererar. Det nya avtalet med Isomerase Therapeutics kring utveckling av molekylerna vi tidigare förvärvat av Biotica innebär dessutom startskottet för en breddning av vår produktportfölj. Denna satsning kommer att förstärka NeuroVives position inom mitokondriell medicin och ge oss möjlighet att ta fram produkter för behandling av fler sjukdomstillstånd, säger NeuroVives vd Mikael Brönnegård.

Om Isomerase Therapeutics
Isomerase Therapeutics Ltd är ett biotekniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Cambridge, Storbritannien, som grundades av tre ledande befattningshavare från Biotica Technology Ltd. Företaget erbjuder tjänster inom läkemedelsutveckling till företag som önskar utveckla mikrobiotiska produkter till läkemedel, och använder unika biotekniska metoder med stöd av ett vetenskapligt team med över ett decenniums erfarenhet av framgångsrik läkemedelsutveckling och samarbeten inom medicin och bioteknik.

Om Sihuan Pharmaceutical
Sihuan Pharmaceutical är Kinas fjärde största läkemedelsföretag och har ett av Kinas största team inom forskning och utveckling av läkemedel. För närvarande bedriver företaget utveckling av över 70 nya läkemedel i olika utvecklingsfaser. Sihuan har även ett omfattande nätverk bestående av över 3 000 distributörer som täcker in mer än 10 000 sjukhus och medicinska institutioner i Kina.

Om Foundation Asia Pacific
Foundation Asia Pacific Ltd är specialiserat inom företagsutveckling på den kinesiska marknaden med målsättningen att accelerera tillväxten och öka värdet för bolagets samarbetspartners. Företagets marknadsanalys, omfattande kontaktnät och aktiva deltagande i utvecklingsprojekt via delägarskap maximerar möjligheterna att nå framgång i Kina.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även en produkt för behandling av hjärncellsskador vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård eller dess forskningschef Eskil Elmér.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

Aktuell status för NeuroVives produkter

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i en klinisk fas III-studie med 972 patienter.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en klinisk fas IIa-studie med 20 patienter. Design- och planeringsarbetet inför en fas III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU. Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller marknadstillstånd.

NVP018/BC556
NVP018/BC556 är NeuroVives primära läkemedelskandidat i bolagets nya portfölj av potenta cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling och har utvecklats för behandling av hepatit C. Produkten uppvisar kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för närvarande NVP018/BC556:s potential för antivirala indikationer.

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive, inklusive NVP014 (hjärncellsskydd vid stroke), en läkemedelskandidat för energireglering av mitokondrier samt läkemedelskandidater i bolagets nya portfölj av cyklofilinhämmare som utvecklas för kardio- och neuroprotektion, finns på www.neurovive.se/Om-NeuroVive/Projekt-och-lakemedelskandidater

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2013, kl. 08.15.

Attachments

Release