NeuroVive: Ytterligare finansiering säkrad

NeuroVive går under 2010 in i ett intensivt skede kring registreringsarbete och utlicensiering av bolagets läkemedel NeuroSTAT®. Styrelsen för NeuroVive har för avsikt att i enlighet med bemyndiganden av årsstämman 2009 genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2010. Bolaget har nu genomfört en bryggfinansiering om 6 050 000 SEK. Likviden är NeuroVive tillhanda och enligt avtal kan brygglånen omvandlas till teckning i NeuroVives planerade företrädesemission. Detta skall ske genom att delar av huvudägarnas teckningsrätter överlåts till långivare i bryggfinansieringen. Den nu aktuella finansieringen tjänar således både som en bryggfinansiering och ett teckningsåtagande i den planerade emissionen.

VD Eskil Elmér kommenterar: 

”NeuroVive står inför ett mycket spännande år med en ökad aktivitetsgrad i bolagets produktutveckling. Vi har valt att i det kortare perspektivet tillföra NeuroVive kapital via en bryggfinansiering inför den planerade företrädesemissionen. Detta görs då vi bedömer att vi från dagsläget till dess att emissionen är planerad att genomföras skall kunna göra väsentliga framsteg och höja bolagets värdering. Därigenom hoppas vi kunna minimera utspädningen för befintliga och eventuellt tillkommande aktieägare när väl företrädesemissionen genomförs. Det aktuella avtalet med långivarna är konstruerat så att hela lånet på bolagets begäran kan konverteras till en teckningsskyldighet i en kommande företrädesemission genom att delar av huvudägarnas teckningsrätter överlåts till långivarna. Därmed etablerar bolaget ett mycket gott ekonomiskt utgångsläge utan att det medför någon utspädning för merparten av aktieägarna.” 

Eskil Elmér 
VD, NeuroVive

NeuroSTAT®
NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporin-baserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare, för nervcellsskyddande bruk. Den aktiva substansen i NeuroVives första produkt NeuroSTAT®, cyklosporin-A, har i många år använts i människa i immunförsvarshämmande syfte, till exempel vid organtransplantationer. Den etablerade intravenösa cyklosporin-A-baserade produkten på marknaden för immunförsvarshämning innehåller såväl cremofor (Cremophor® EL) som alkohol. Cremofor har rapporterats orsaka överkänslighetsreaktioner (anafylaxi) i behandlade patienter. Med NeuroSTAT®, en cremofor- och alkoholfri produkt, avser NeuroVive kunna erbjuda vårdgivare ett bättre alternativ för etablerad användning av cyklosporin-A vid immunförsvarshämning och för framtida användning vid akuta neurologiska skador. 

För ytterligare information kontakta: 
Eskil Elmér, VD och CSO

Telefon: 046-288 01 10, 0733-919601
E-post: eskil.elmer@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare för nervcellsskyddande bruk. Bolagets första produkt NeuroSTAT® har genomgått klinisk prövning i människa med avseende på farmakokinetik och säkerhetsaspekter. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning och utveckling av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande potential. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Attachments

Delårsrapport 3