NeuroVives ledande befattningshavare och anställda tecknar units i pågående företrädesemission

I den pågående företrädesemissionen i NeuroVive har styrelsen, ledande befattningshavare och anställda åtagit sig att teckna minst 191 200 units, motsvarande cirka 1,5 miljoner kronor.

Teckningsperioden i den aktuella företrädesemissionen i NeuroVive pågår till och med den 24 april 2018 och är öppen för såväl befintliga som nya investerare.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar

finns tillgängliga på NeuroVives hemsida www.neurovive.com, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46 275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Informationen är sådan som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018, kl. 08.30.

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av Bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Attachments

Release