Rättelse i pressmeddelande: ”NeuroVive beslutar om företrädesemission om 123,8 MSEKför fortsatt läkemedelsutveckling och meddelar om ändrat datum för bokslutskommunikén 2018”

Lund, 11 december 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) meddelar justering av följande datum i pressmeddelandet som offentliggjordes den 10 december 2018:
  • sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
    med företrädesrätt;
  • första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att delta i Företrädesemissionen
    med företrädesrätt; och
  • avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i
    Företrädesemissionen med företrädesrätt.

Nedan återges de justerade datumen: 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

Torsdag 17 januari                Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i
                                              Företrädesemissionen med företrädesrätt

Fredag 18 januari                  Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att delta i
                                              Företrädesemissionen med företrädesrätt

Måndag 21 januari                Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till
                                              deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt

Förutom dessa justeringar gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet kl. 08.30 den 10 december 2018.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e december 2018 kl. 10:00.

För mer information, kontakta: 
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)  
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).