Ytterligare information om licensavtalet med OnCore

I enlighet med önskemål från NASDAQ OMX Stockholm lämnar bolaget nedanstående information avseende licensavtalet som refereras i pressmeddelandet som publicerades den 9 september 2014.

Det aktuella licensavtalet med Oncore har en avtalstid som kan komma att gälla till och med utgångsdatum för de patent som licensavtalet refererar till. I dagsläget innebär det att licensavtalet maximalt kan komma att gälla till och med 2031 givet att patenten inte förlängs.

Avtalstiden kan bli kortare om licensavtalet avslutas, exempelvis om produkten inte uppvisar tillräcklig effektivitet eller säkerhet under utvecklingsfasen. 

Utbetalningarna i enlighet med licensavtalet inkluderar en initial utbetalning som ej är betydande i storlek i jämförelse med den totala potentiella ersättningen som beskrivits i pressmeddelandet som publicerades den 9 september 2014.  I samband med att de erhålls kommer samtliga utbetalningar, inklusive den initiala utbetalningen, att vara synliga i NeuroVives kvartalsrapportering.  De utbetalningar som omfattas av licensavtalet är villkorade av att osäkra framtida händelser inträffar.  Det innebär att om dessa händelser inte inträffar, exempelvis på grund av att produkten uppvisar bristande effektivitet eller säkerhet, kommer de utbetalningar som är hänförliga till dessa händelser ej att betalas ut. 

Den utlicensierade substansen är inne i en preklinisk utvecklingsfas, vilket innebär att sannolikheten att nå marknaden är beroende av ett antal omständigheter som är utanför NeuroVives kontroll.  Dessa inkluderar forskningsrelaterade och kliniska risker såsom att produkten kan komma att uppvisa bristande effektivitet eller säkerhet under utvecklingen, samarbetsrisk i form av att OnCore kan komma att välja att utveckla andra substanser istället för den som licensierats från NeuroVive eller att de inte lyckas slutföra utvecklingsarbetet av finansiella eller andra orsaker, samt regulatorisk risk i form av att de myndigheter som reglerar medicinska produkter i de flertalet länder som utgör marknaden för denna produkt kan komma att neka produkten sitt marknadsgodkännande eller kräva en förlängning eller fördröjning av den tid som krävs innan produkten kan nå marknaden.  Det existerar flertalet andra omständigheter som är hänförliga till det allmänna utvecklingsarbetet i likhet med samtliga prekliniska medicinska produkter av liknande typ, och investerare uppmanas att utvärdera de publika dokument som NeuroVive har publicerat för ytterligare allmän information om utvecklingen av NeuroVives produkter.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada) genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier. NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för hjärncellsskada vid stroke samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive ir@neurovive.se
Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2014, kl. 9.00.

Attachments

Release