Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Primära mitokondriella sjukdomar

Primära mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som kliniska syndrom. Uppskattningsvis har 125 personer per 1 000 000 en primär mitokondriell sjukdom. Primär mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, muskelsvaghet, hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, rörelsehinder, diabetes, strokeliknande perioder, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet och kramper.


Hur är det att leva med en mitokondriell sjukdom? Lysna på Roger som lider av MELAS:


KL1333 är en kraftfull reglerare av nivåerna av cellulärt NAD+, ett koenzym centralt för cellens energimetabolism. KL1333 har i prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, förmedla långsiktiga positiva effekter på energiomsättningen, stärka muskelfunktion och förbättra biomarkörer för mitokondriell sjukdom. Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av primära mitokondriella sjukdomar, i synnerhet sjukdomsspektrat MELAS – MIDD som i regel orsakas av mutationen m.3243A>G i mitokondriens DNA (mtDNA) och drabbar ca 35 av 1 000 000 personer. En ytterligare grupp är sjukdomsspektrat PEO – KSS, som orsakas av en förlust (deletion) av en stor del i mtDNA vilket drabbar 15 av 1 000 000 personer. KL1333 genomgår för närvarande kliniska fas I-studier och har erhållit särläkemedelsklassificering i både Europa och USA. KL1333 har inlicensierats från det koreanska läkemedelsbolaget Yungjin Pharm.


Se Ablivas CMO Magnus Hanssons presentation vid UMDF:s Power Surge 2020:


En av de vanligaste orsakerna till primära mitokondriella sjukdomar är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex I. Detta ses bland annat vid Leigh syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av Abliva som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som, genom en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. Inom projektet har substansen NV354 valts ut för fortsatt utveckling inom programmet baserat på god tolerabilitet, oral biotillgänglighet, plasmastabilitet och organleverans, särskilt till hjärnan. Abliva erhöll 2017 samt 2018 forskningsanslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av prodrogerna av succinat till en ny behandling för genetisk mitokondriell sjukdom.

Utlicensiering av projekt för lokalbehandling av LHON

2018 utlicensierade Abliva molekyler från NVP015-projektet för en riktad behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) till BridgeBio Pharmas nya dotterföretag Fortify Therapeutics. Fortify vidareutvecklar den inlicensierade NVP015-kemin till en terapi för LHON.

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en sjukdom som orsakas av mutationer i det mitokondriella DNA:t som berör delar av NADH-dehydrogenas (komplex I), en komponent i elektrontransportkedjan. Det resulterar i en dysfunktionell oxidativ fosforylering och ATP-produktion, vilket leder till en försämring av näthinne-gangliecellerna och synförlust. LHON drabbar oftast män mellan 20 och 40 års ålder. Förekomsten av LHON i Europa ligger på 1:30 000–1:50 000.

Kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments

2019 ingick Abliva ett exklusivt avtal om att licensiera och leverera två av sina första generationens succinat-/malonatprodroger som forskningssubstanser till Oroboros Instruments, en global leverantör av teknologi för mitokondriell forskning.