Emission 2024

Företrädesemission av aktier i Abliva AB

Ablivas styrelse beslutade den 22 februari 2024, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut den 26 mars 2024. Emissionslikviden från Företrädesemissionen uppgår till cirka 46 MSEK före emissionskostnader, och avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Finansiera ytterligare kliniska aktiviteter för KL1333-programmet, inklusive initiering av nya länder för expansion av FALCON-studien inför Steg 2 (cirka 80 procent); och
  • Finansiering av rörelsekapital och allmänna företagsändamål (cirka 20 procent).

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesemissionen omfattar högst 288 081 588 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 46 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning kommer Företrädesemission medföra att antalet aktier i Abliva ökar från 1 056 299 165 aktier till 1 344 380 753 aktier och aktiekapitalet från 52 814 958,25 SEK till 67 219 037,65 SEK. Aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen kommer således att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande cirka 21,4 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsperiod
3 – 17 april 2024.

Företrädesrätt och teckningsrätter
Den som på avstämningsdagen den 28 mars 2024 är aktieägare i Abliva har företrädesrätt att teckna aktier i Abliva utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Abliva erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning och betalning senast den 17 april 2024 eller säljas senast den 12 april 2024 för att inte förfalla värdelösa.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,16 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter
3 – 12 april 2024.

Handel med BTA
Från och med den 3 aprill 2024 intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier.

Handelsplats
Nasdaq Stockholm Small Cap.

Dokument och länkar