Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet i sammandrag

Finansiering möjliggör start av den registreringsgrundande FALCON-studien med KL1333
Data för NV354 sammanställs inför klinisk prövningsansökan

Väsentliga händelser första kvartalet (jan – mar 2022)

  • Extra bolagsstämma hölls den 14 januari 2022. Stämman godkände styrelsens beslut från den 20 december 2021 om en riktad konvertibelemission om 26 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ablivas styrelse tillkännagav den 31 maj finansiering om cirka 200 miljoner kronor som kommer att ge företaget det kapital som krävs för att driva fas 2/3-studien med KL1333 till en viktig interimsanalys samt förbereda NV354 för klinisk fas. För mer information se sidan 10-11.
  • Årsstämma hölls den 20 maj 2022.

Finansiell information

Januari-mars 2022*

  • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
  • Övriga rörelseintäkter: 0 (0) KSEK
  • Resultat före skatt: -22 028 (-21 456) KSEK
  • Resultat per aktie före utspädning: -0,05 (-0,07) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning: -0,05 (-0,07) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida www.abliva.com.