Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2024

Företrädesemission om 46 miljoner SEK genomförd | Förberedelser inför interimsanalysen pågår

Första kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser januari – mars 2024

  • Styrelsen för Abliva AB beslutade den 22 februari om en kapitalanskaffning om totalt cirka 88 miljoner kronor genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 46 miljoner kronor och en riktad emission av konvertibla skuldebrev om cirka 42 miljoner. Det konvertibla lånebeloppet ska betalas och omedelbart omvandlas till aktier i Bolaget efter tillkännagivandet av interimsdata från fas 2-studien med KL1333 under förutsättning att resultaten från studien är positiva, det vill säga icke futila.
  • Abliva höll en extra bolagsstsämma den 26 mars 2024. Kapitalanskaffningen godkändes av stämman.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 22 februari 2024 och genomfördes i april 2024, tecknades totalt till 100 procent, vilket innebär att Abliva tillförs cirka 46 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Finansiell information

Januari – mars 2024*

  • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
  • Övriga rörelseintäkter: 838 (1 055) KSEK
  • Resultat före skatt: -18 183 (-16 092) KSEK
  • Resultat per aktie före utspädning: -0,02 (-0,02) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 (-0,02) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 19.