Abliva avslutar finansieringsrunda om 200 MSEK med att offentliggöra utfall i företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, RYSSLAND, BELARUS, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva”) eller ”Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 44 145 792 aktier, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 2 313 536 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 100 088 596 aktier, motsvarande cirka 68,3 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades således totalt till 100 procent, vilket innebär att Abliva tillförs cirka 51,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen var en del av en finansiering om totalt 200 miljoner kronor som även inkluderade en riktad emission om 150 miljoner kronor till främst nya life science-specialistinvesterare samt institutionella investerare.

Genom Företrädesemissionen tillförs Abliva cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8 MSEK. Det slutliga utfallet visar att 44 145 792 aktier, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 2 313 536 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 100 088 596 aktier, motsvarande cirka 68,3 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 327 396,20 SEK från 45 487 562,05 SEK till 52 814 958,25 SEK och antalet aktier ökar med 146 547 924 aktier från 909 751 241 aktier till 1 056 299 165 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 15 procent.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet ABLI BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 27, 2022. Därefter kommer BTA omvandlas till aktier efter cirka en vecka.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 8 juni 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

”Företrädesemissionen är en viktig del av den totala finansieringen om 200 MSEK som offentliggjordes den 1 juni”, säger Ellen Donnelly, VD för Abliva AB. ”Vi välkomnar och tackar våra nya, långsiktiga life science-specialistinvesterare samt institutionella investerare och våra nuvarande aktieägare för att ni deltog i denna finansieringsrunda. Till skillnad från många finansieringsrundor som görs idag för att säkerställa fortsatt verksamhet, kommer denna kapitalanskaffning att finansiera vår ledande tillgång, KL1333, till en viktig interimsanalys i dess potentiella registreringsgrundande studie och utveckla vårt andra program, NV354, till klinik. Storleken på denna kapitalresning under rådande förutsättningar är en bekräftelse från nya och gamla aktieägare på vårt team, vår strategi och vår portfölj.” Nu skiftar vi fokus tillbaka till vårt syfte – att utveckla terapier för patienter med primära mitokondriella sjukdomar”, sa Donnelly.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen är finansiella rådgivare till Abliva och Cirio Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Abliva i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen.